กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


777

25590817_5177

25590817_7331

25590817_8266223200

223198

223196