Download (PDF, 979KB)

Download (PDF, 4.24MB)

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมสูบน้ำเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นถ้วน) ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้เมื่อ จังหวัด ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น หากมิได้รับการอนุมัติจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆมิได้