เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ภาควิชารัฐในจังหวัดขอนแก่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงค์ที่จะปฏิบัติตามงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยมีรายละเอียดตามแนบ

Download (PDF, 14.88MB)

head_new1