โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินงาน “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานผ่านสถาบันการเงินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ  ที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน หรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์ 02 224 5387 โทรสาร 02 224 5397                                                 E-mail : dede.energyfund@gmail.com Website : www.dedeenergyfund.com