วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ให้แก่ผู้นำชุมชนะดับท้องถิ่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม อสพน)..โดยมี นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ วิศวกรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ .กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ