สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย  ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน   และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ร่วมมือกับสถาบันการเงิน  จำนวน 8 แห่ง  ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  50 ล้านบาทต่อโครงการ ให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทุในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง หรือจะใช้ไปในการควบคุม จัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dedeenergyfund.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 5387  โทรสาร 0 2224 5397

roll-up-project-2-3roll-up-project-3-3