เครือข่ายพลังงานจังหวัด

 
พฤศจิกายน 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.)

หลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด"

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หลักการและเหตุผล

         การพัฒนาซึ่งใช้คนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นหลักพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557โดยมุ่งหวังให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในด้านนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวงพลังงาน อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชนชนในรูปแบบดังกล่าว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์ การประหยัดพลังงาน และ
 2. พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงานประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวงพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

         ดำเนินการในพื้นที่ 38 จังหวัดนำร่อง โดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหรือนโยบายด้านพลังงาน เช่น จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบายด้านพลังงาน  ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตาก นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปัตตานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย

 1. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ซึ่งเป็น อส.พน. ที่เคยเข้าร่วม“โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน” ในปี 2557 และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2558 อย่างน้อย 50% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพให้  อส.พน. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม รณรงค์ การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และทำให้ อส.พน. สามารถพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงานให้เกิดความยั่งยืน
 2. ครู/นิสิตนักศึกษา
 3. สื่อมวลชนท้องถิ่น
 4. บุคลากรกระทรวงพลังงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

%e0%b8%9c%e0%b8%ad

นายกณพงศ์ เทพากรณ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2

นางชุษณา ทองประทุม

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะวิทยากร

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

บุคลากรผู้จัดสัมมนา

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด" (อส.พน.) ทั้ง 10 รุ่น

รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4รุ่นที่ 5รุ่นที่ 6รุ่นที่ 7รุ่นที่ 8รุ่นที่ 9รุ่นที่ 10

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 1

จัดเมื่อ วันที่  8-10  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดเพชรบุรี
 2. จังหวัดสมุทรสาคร
 3. จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย กณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้กล่าวรายงาน นางสาว เย็นใจ เผ่าผาง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

img_2488  img_2556

img_2558_1 img_2562

img_2564  img_2566

img_2599  img_2602

img_2626 img_2647

img_2671  img_2675

img_2680  img_2692

img_2705 img_2722

img_2783  img_2793

img_2870  img_2904

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 2

จัดเมื่อ วันที่  12-14  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม ศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. จังหวัดอุทัยธานี
 3. จังหวัดลพบุรี
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

img_2912  img_3030

img_3034  img_3066

img_3083  img_3078

img_3122  img_3125

img_3131  img_3134

img_3140  img_3168

img_3235  img_3398

img_3403  img_3405

img_3407  img_3409

img_3411  img_3424

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 3

จัดเมื่อ วันที่  16-19  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม มีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดพิจิตร
 2. จังหวัดกำแพงเพชร
 3. จังหวัดพิษณุโลก
 4. จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย พิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

img_3452  img_3525

img_3559  img_3561

img_3569  img_3570

img_3572  img_3593

img_3801  img_3802

img_3811  img_3844

img_3902  img_3932

img_4083  img_4103

img_4135  img_4180

img_4206

อส.พน.ปี 2559 รุ่น4

จัดเมื่อ วันที่  19-21  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสุโขทัย
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

img_4322 img_4335

img_4338 img_4343

img_4354 img_4360

img_4385 img_4391

img_4415 img_4423

img_4443 img_4482

img_4602 img_4618

img_4723 img_4749

img_4953 img_4976

img_5062 img_5375

อส.พน.ปี 2559 รุ่น5

จัดเมื่อ วันที่  23-25  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 2 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดระยอง
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

img_5416 img_5451

img_5452 img_5456

img_5458 img_5466

img_5471 img_5492

img_5501 img_5509

img_5561 img_5579

img_5584 img_5595

img_5627 img_5647

img_5697 img_5698

img_5872 img_5991

อส.พน.ปี 2559 รุ่น6

จัดเมื่อ วันที่  28-30  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม ลีโอซอ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดชัยภูมิ
 3. จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประชุม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

dsc00007 dsc00011

dsc00018 dsc00035

dsc00046 dsc00064

dsc00075 dsc00083

dsc00093 dsc00101

dsc00137 dsc00174

dsc00197 dsc00252

dsc00266 dsc00312

dsc00549 dsc00551

dsc00567 dsc00613

อส.พน.ปี 2559 รุ่น7

จัดเมื่อ วันที่  4-6 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดอุดรธานี
 3. จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. จังหวัดมหาสารคาม

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้กล่าวรายงาน นาย กณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

dsc00052 dsc00057

dsc00102 dsc00112

dsc00275 dsc00507

dsc00530 dsc00544

dsc00552 dsc00580

dsc00649 dsc00656

dsc00725 dsc00762

dsc00799 dsc00826

dsc00860 dsc00877

dsc00999 dsc01006

อส.พน.ปี 2559 รุ่น8

จัดเมื่อ วันที่  11-13 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสกลนคร
 2. จังหวัดนครพนม
 3. จังหวัดมุกดาหาร
 4. จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย รังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ พลังงานจังหวัดสกลนคร

ผู้กล่าวรายงาน นาย ชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดนครพนม

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 8

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

dsc00005 dsc00074

dsc00125 dsc00150

dsc00175 dsc00186

 dsc00237 dsc00308

dsc00327  dsc00381

 dsc00457 dsc00494

dsc00607 dsc00609

dsc00642 dsc00899

dsc00960

อส.พน.ปี 2559 รุ่น9

จัดเมื่อ วันที่  25-27 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดยโสธร
 2. จังหวัดอำนาจเจริญ
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ผู้กล่าวรายงาน นาย ธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 9

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

dsc00011 dsc00012

dsc00021 dsc00034

dsc00046 dsc00049

dsc00054 dsc00085

dsc00096 dsc00123

dsc00132 dsc00139-2

dsc00139 dsc00165

dsc00187 dsc00190

dsc00201 dsc00222

dsc00241 dsc00266

อส.พน.ปี 2559 รุ่น10

จัดเมื่อ วันที่  3-5 สิงหาคม 2559 ณ  โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสงขลา
 2. จังหวัดสตูล
 3. จังหวัดปัตตานี
 4. จังหวัดยะลา
 5. จังหวัดนราธิวาส

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ธวัชชัย พันประสงค์ พลังงานจังหวัดสงขลา

ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 10

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

dsc00019 dsc00021

dsc00038 dsc00047

dsc00060 dsc00068

dsc00080 dsc00093

dsc00109 dsc00122

dsc00130 dsc00140

dsc00158 dsc00160

dsc00172 dsc00204

dsc00224 dsc00247

dsc00254 dsc00572

เครือข่ายวิทยากรพลังงาน

ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555ปี 2554ปี 2553ปี 2552ปี 2551ปี 2550ปี 2549อื่นๆ
พฤศจิกายน 2559

เครือข่ายภาคประชาชน

เครือข่ายการขับเคลื่อนสถานีผลิตไฟฟ้าฯสัมมนา ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน