สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของ สป.พน. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ

Download (PDF, 4.23MB)