1. คำสั่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ 3/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 (แก้ไข)

Download (PDF, 870KB)

2. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

Download (PDF, 627KB)