สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน

  • โครงการEnergy Mobile Unit 2561
  • รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ Energy Mobile Unit 2561 (ครั้งที่ 1) และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ
  • Download (PDF, 492KB)

  • รูปภาพกิจกรรม
ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ทองหลาง อ.ห้วยคต วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561

 

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน วันที่ 18 มกราคม 2561