• สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผน ปี2560 ของสำนักงานฯ (รอบ 12 เดือน)
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2560 (รอบ 12 เดือน)

ตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2560 มีีดังนี้

Download (PDF, 207KB)

Download (PDF, 308KB)

Download (PDF, 225KB)

Download (PDF, 225KB)

Download (PDF, 305KB)

Download (PDF, 246KB)

Download (PDF, 207KB)

Download (PDF, 213KB)

Download (PDF, 336KB)