EB 12 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

*** สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ***

ได้รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ ให้จังหวัดอุทัยธานี ทราบเป็นระยะๆ ในงบประมาณประจำปี 2561

Download (PDF, 5.42MB)