******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ******

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ.2561

Download (PDF, 560KB)

*******  หลักการของผลประโยชน์ทับซ้อน    *******

 

Download (PDF, 168KB)