สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [EB2(1)]

 

  • ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal  ประจำปี 2561 

Download (PDF, 118KB)

 

  • ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External ประจำปี 2561

Download (PDF, 97KB)