สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ [ EB5]

  • จังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

Download (PDF, 2.68MB)

 

  • สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้จังหวัดอุทัยธานีทราบ

Download (PDF, 682KB)

Download (PDF, 681KB)