สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน [EB7]

กระทรวงพลังงานได้มีประกาศนโยบายการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

Download (PDF, 1.34MB)

ช่องทางการติดต่อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้ที่

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

ทรศัพท์ 0-5657-1352  โทรสาร  0-5657-1352  E-mail : uthaithani@energy.go.th

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 

โทรศัพท์ 0-5657-1393   โทรสาร 0-5657-1392  สายด่วน 1567

Download (PDF, 399KB)

***** จังหวัดอุทัยธานี ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัดเกี่ยวกับการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ *****

ทุกไตรมาส ในระยะตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึง เดือนมีนาคม 2561

จังหวัดอุทัยธานี ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ และรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ และรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนเมษยน 2560 - มิถุนายน 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนเมษยน 2560 – มิถุนายน 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนมกราคม 2561 - เมษายน2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด ใน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนมกราคม 2561 – เมษายน2561