สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ การส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

*** โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน

3. เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   พร้อมกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

***การดำเนินการกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน  7  ครั้ง  ดังนี้

ลำดับกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินงาน

1

29 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์

2

7 มีนาคม 2561 บ้านสุรฎีรีสอร์ทแอนโฮมสเตย์ ตำบลหาดทนง

3

19 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ

4

21 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลพลวงสองนาง

5

22 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
6 23 มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

7 28 มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

 

*** รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ วันที่ 29 ธนวาคม 2560

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ วันที่ 29 ธนวาคม 2560

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับหน่วยงานราชการ ณ บ้านสุรฎีรีสอรท์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับหน่วยงานราชการ ณ บ้านสุรฎีรีสอรท์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งฯ วันที่ 19 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งฯ วันที่ 19 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง วันที่ 21 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง วันที่ 21 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.บ่อยาง วันที่ 22 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.บ่อยาง วันที่ 22 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.หนองขาหย่าง วันที่ 23 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.หนองขาหย่าง วันที่ 23 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.ท่าโพ วันที่ 28 มีนาคม 2561

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ณ อบต.ท่าโพ วันที่ 28 มีนาคม 2561