สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมจริยธรรมในในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561”

Download (PDF, 146KB)