เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59  เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 4 (ผตร.ยงยุทธ  จันทรโรทัย) และเขตตรวจราชการที่ 5 (ผตร.สุชาลี  สุมามาลย์) ได้บูรณาการเชิญพลังงานจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัด (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) มาประชุมเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงพลังงาน และผู้เกี่ยวข้องในด้านการเงิน บั005 007 004 002 001ญชี พัสดุ และอื่นๆ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี