กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
Apr 0
Mar 0
Jan 0
Nov 0
Oct 0
Oct 0
Sep 0
Aug 1
Jul 1
cover
Jul 0
Jul 0

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560

สพจ.ลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีท่าน มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม 

  Read more
subsidy
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560

]สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เบอรโทรศัพท์ 053-553-425หรือทางเวบไซด์ http://www.dede.go.th

  Read more
l
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน สามารถขอรับสิทธิ์ตาม “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน” โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนได้ที่ http://www.lpg4u.net/

  Read more
pr2png_Page1
Mar 0
Mar 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ผู้มีสิทธิกู้ : 1 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม 3 อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง ก่าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ 4 บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ปิดรับสมัคร : ตุลาคม 2560 ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 5 ปี และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้ : ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี (ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้) สถานที่รับสมัคร : ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, […]

  Read more
winlp-11
Dec 0
Dec 0

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 255๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.3๐ น. ณ ห้องทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำพนักงานจังหวัดลำพูน นำด้วยนายพายัพ ยศเมา และจนท.เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยน้ำดิบ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในกิจกรรมฯ

  Read more
wall4
Oct 2
Oct 2

สพจ.ลำพูน พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)

เมื่อวันที่11 ตุุลาคม 2559 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาติก่อสร้างสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.ยามานาชิอิเลคทรอนิก และตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาติสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.แพนดอร่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

  Read more
solar-water-pump
Sep 3
Sep 3

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน โทร.0-5355-3425 โทรสาร. 0-5355-3358 Lamphun@energy.go.th    ดาวน์โหลดเอกสาร02 03

  Read more
14232665_1392653910750925_3292630138491863877_n
Sep 1
yudsad-8
Sep 1
Sep 1

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผน PDP 2015   ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน      

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
Jun 3
Jun 3

สพจ.ลำพูน “ฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”

        การฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
Jun 1
Jun 1

สพนจ.ลำพูน “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า”

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจรรม “รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคมลำพูน ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก

  Read more