กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
Mar 0
Mar 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  Read more
Feb 0
Feb 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

  Read more
Jan 0
Jan 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

  Read more
Dec 0
Dec 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  Read more
Oct 0
Oct 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

  Read more
Sep 0
Sep 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  Read more
Aug 0
Aug 0

สพจ.ปัตตานี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร/แฟกซ์ : 073-348988 E-mail : pattani@energy.go.th ในวันและเวลาทำการ

  Read more
Aug 0
Aug 0

สพจ.นศ สอบราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช(พลังงานแสงอาทิตย์) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สพจ.นศ สอบราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช(พลังงานแสงอาทิตย์) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดหาและจัดส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน ๙๐ แผง แบตเตอรี่จำนวน ๙๐ ลูก เพื่อส่งมอบแก่ชุมชนพื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  จำนวน  ๙๐ แผง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบสนับสนุน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดหาราคากลางในการจัดหา ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

  Read more
Aug 0
Aug 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช (พลังงานน้ำ) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก  ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช (พลังงานน้ำ) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองพลังงาน  กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

  Read more
Jul 0
Jul 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สพจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนานจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 คน                    

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมติดตามประเมินคุณภาพแผนพลังงานและสภาพการปฏิบัติงานแบบเจาะลึก (In-depth Review) ในจังหวัดนำร่อง

สพจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมติดตามประเมินคุณภาพแผนพลังงานและสภาพการปฏิบัติงานแบบเจาะลึก (In-depth Review) ในจังหวัดนำร่อง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

  Read more
May 0
May 0

รายงานงบทดลอง สพจ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

  Read more
May 0
May 0
May 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1”

—– นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมเป็นประธานประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร              วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร —– ในการนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับจังหวัดชุมพรและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือและสนุบสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนชัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนบ้านดวด โรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) โรงเรียนวัดมุจลินทารามและโรงเรียนวัดแหลมปอ      

  Read more
Screen-Shot-2559-08-04-at-10.01.11-AM-1
Apr 0
Apr 0

สพจ.ระนอง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะที่ ๖

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ ๖ ) ในลักษณะสินเชื่อดอกเบื่อต่ำให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือการลงทุนสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานวงเงินโครงการ ระยะที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๔๘๙ ล้านบาท ระยะที่ ๖ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้ ไม่เกิน ๕ ปี และโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน ๗ ปี ช่องทางปล่อยเงินกู้ ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มีสิทธิกู้ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน บริษัทจัดการพลังงาน  ( ESCO ) วงเงินกู้ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อข้อเสนอโครงการ หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีเสนอมากกว่า ๑ ข้อ เสนอโครงการ พพ.สงวนลิขสิทธฺในการพิจารณาให้การสนับสนุน อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ( ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้ ) โครงการที่มีสิทธิการขอรับ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ การส่งเสริม การสนับสนุนต้องเป็นการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ […]

  Read more
17571803_677166695818939_125588454_o
Apr 0
Apr 0

สพจ.ระนอง โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ขั้นตอนประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ครั้งที่ ๒

  วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ขั้นตอนประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ครั้งที่ ๒  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง โดยนายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ร่วมเปิดการประชุมและสำรวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในบ้านแหลมนาวเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานต่อไป      

  Read more
logo
Mar 0
Mar 0

สพจ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน มีดังนี้ 1.) มีสัญชาติไทย 2.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) 3.) ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 4.) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร/สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส./พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5.) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 คู่มือการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

  Read more
17358978_1865269543739412_3304163766454241019_o
Mar 1
Mar 1

สพจ.ชุมพร จัดกิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้น้อมนำเอาโครงการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ มาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของจังหวัดชุมพร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในงานได้รับความสนใจจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและกลุ่มชุมชนอนุรักษ์ด้านพลังงานเข้าร่วมออกบูธ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับชมวีดิทัศน์ “ในหลวงกับพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน” และการแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” จากนักแสดงโรงเรียนศรียาภัย และมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพลังงานดีเด่น จับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน และเดินเยี่ยมชมบูธ อาทิเช่น นิทรรศการพลังงานตามรอยพ่อ, โมเดลพลังงานทดแทน, วิทยาลัยเทคนิคชุมพร, ฟาร์มเห็ดห้วยบอน, สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร, สำนักงานพานิชจังหวัดชุมพร, บริษัท ปตท.สผ. จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน), บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จำกัด, สินค้าOTOP […]

  Read more
Mar 0
1
Nov 1
Nov 1

สพจ.ชุมพร ร่วมงาน”ร่วมพลังแห่งความภักดี” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

              ตามที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทที่เสด็จพระราชดำเนิน ตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชย์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงถึงความร่วมมือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”  (ทำดีด้วยกาย)                    สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมดังนี้   – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายณรงค์ พลละเเอียด) ร่วมร้องเพลิงชาติ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์     […]

  Read more
14976033_1018730284921844_53563869_o
Nov 0
Nov 0

สพจ.ระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา                              เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อทำการสำรวจพื้นที่,พิจารณาออกแบบและประมาณการ การติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทนในบริเวณเกาะกำตก และช่วยกันเก็บเศษไม้ เศษขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดเกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จึงมีความต้องการที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลส์ ผลิตไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเกาะกำตก ประมาณ 10 ท่านได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาหาร แสงสว่าง วิทยุสื่อสาร สูบน้ำฯลฯ ต่อไป สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ →  https://www.facebook.com/energy.ranong

  Read more
save-water1-copy
Oct 0
Oct 0

สพจ.ชุมพร “รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่าง…ประหยัด”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ภายในอาคารสำนักงาน

  Read more
king
Oct 1
Oct 1

สพจ.ชุมพร *กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*

                        ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานงานจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้                     •  พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ […]

  Read more
14504273701450427398l
Oct 2
Oct 2

สพจ.ระนองขอประชาสัมพันธ์ “ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ” โดยโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

          ปัจจุบัน พพ. มีการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 มีระยะปล่อยสินเชื่อ 3 ปี (2558-2560) และระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (2558-2565 ) ซึ่งได้รับงบประมาณกองทุนฯในปี2558 จำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 1,489 ล้านบาท และงบบริหารโครงการในปี 58 จำนวน 11 ล้านบาท และขอผูกพันงบประมาณกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการต่อเนื่องระหว่างปี 2559-2565 จำนวน 37 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ – โครงการที่สนับสนุน : โครงการอนุรักษ์พลังงาน – อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี – ระยะเวลาชาระคืน : ไม่เกิน 5 ปี – […]

  Read more
%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99_1757
Oct 1
Oct 1

สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน อาทิ เช่น ส่งเสริมการใช้เตาอั่งโล่ประสิทธิภาพสูงแทนเตาแบบเดิม ส่งเสริมปรับเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เป็นต้น เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2559

  Read more
14550691_1121209361301484_241899254_o
Sep 1
Sep 1

สพจ.ระนอง พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขานางหงษ์ และโรงเรียนบ้านหินช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง                                        

  Read more
phuket_20-09-59_no18
Sep 4
Sep 4

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์ มีกิจกรรมฐานพลังงาน 3 ฐาน 1.ฐานการประหยัดพลังงานงาน 2.ฐานการใช้พลังงานชีวมวล 3.ฐานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
phuket_20-09-59_no09
Sep 3
Sep 3

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน” มีการบรรยายในหัวข้อการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมให้ความรู้นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการทำอาหารโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงาน ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
phuket_17-09-59_no12
Sep 4
Sep 4

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลสัญจรพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “เทศบาลสัญจรพบประชาชน” มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
hd
Sep 0
Sep 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร”

             สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านพลังานจังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่8 กันยายน 2559  เวลา 13.30-16.00 น.   ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร                    

  Read more
phuket_10-09-59_no00
Sep 6
Sep 6

สพจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 105 คน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมฐานให้ความรู้ด้านพลังงาน ได้แก่ ฐานพลังงานแสงอาทิตย์, ฐานการประหยัดพลังงาน และ ฐานชีวมวล ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม   Δ

  Read more
phuket_08-09-59_no04
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน, นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการใช้พลังงานทางเลือกในการประกอบอาหาร โดยการใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่สาธิตการนึ่งซาลาเปาและการใช้เตาย่างไร้ควันในการย่างไก่แจกผู้เข้าร่วม ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
phuket_30-08-59_no17
Sep 8
Sep 8

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ต.กะทู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้เรียบ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม   Δ

  Read more
phuket_26-08-59_no24
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองถลาง

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม              Δ

  Read more
phuket_19-08-59_no22
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “โครงการพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่นฯ”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต, บุคลากรทางการศึกษาและ อส.พน. ตำบลราไวย์ รวม 320 คน มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน โดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ และ กิจกรรมฐานพลังงาน 5 ฐาน มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และ อส.พน. ในพื้นที่ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม                              Δ

  Read more
hd
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ” วันที่ 30 สิงหาคม 2559

          ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2559 (โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน)เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชนเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการศึกษากับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจำท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ รวมถึงการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต                 กิจกรรมโครงการฯ จัดทำแผนพลังงานชุมชนครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการต่อยอดกิจกรรมด้านพลังงานในชุมชน” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร                            

  Read more
head
Aug 2
Aug 2

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ”

             ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2559 (โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชน มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงาน ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชนเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการศึกษา กับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจำท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ รวมถึงการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต                  โดยกิจกรรมโครงการฯ จัดทำแผนพลังงานชุมชนครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “อบรมนักวิจัยพลังงานครั้งที่ 3” ณ ทองรักษ์ฟาร์ม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

  Read more
1
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองกระบี่

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านป้ายไวนิล ผู้เข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เล่นเกมส์และถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัล

  Read more
1
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกระบี่ (จังหวัดเคลื่อนที่)

สพจ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกระบี่ (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน สิงหาคม ณ อำเภอเกาะลันตา โดยมีท่านศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีการจัดประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านป้ายไวนิล สาธิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เช่น เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาฟืนนาชุมเห็ดตรัง เตาเศรษฐกิจ  พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ผู้เข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เล่นเกมส์และถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัล

  Read more
73eef5fd68bab59080bfce8a62da574f
Aug 2
Aug 2

สพจ.ระนอง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

◊ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙                              นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิชาวไทยทุกหมู่เหล่า         

  Read more
mother copy
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร ♦ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา12 สิงหามหาราชินี♦

                        นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณหน้าตลาดสดชุมพร และบริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า                 

  Read more
43307
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ จัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”

สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อนิทรรศการท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ส่วนที่เหลือ) ในงานถนนวัฒนธรรมกระบี่ ณ บริเวณถนนกำแพงประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่

  Read more
IMG_1290
Aug 1
Aug 1

สพจ.ระนอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “พื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘” ขั้นตอนส่งเสริมกิจกรรมสร้างฐานอาชีพกับแผนพลังงาน ⇒เตาปีบชีวมวล⇐

สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างฐานอาชีพกับแผนพลังงาน ด้วยเตาปีบชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙            ให้กับ⇒ พื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘ ตำบลหงาว ⇐ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง   https://www.facebook.com/energy.ranong

  Read more
kvb
Aug 3
Aug 3

สพจ.กระบี่ “บันทึกเทปรายการ รักษ์กระบี่”

นายจักรพันธ์ ชูแก้ว พลังงานจังหวัด บันทึกเทปรายการ รักษ์กระบี่ ออกอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน”

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี) รอบ Monitoring and Evalution                 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รอบ Monitoring and Evaluation ในวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร พลังงานจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ/แผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยรายงานในประเด็นต่างๆดังนี้ ๑. ความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการฯ ๒. รายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ๓. ข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ๔. ปัญหา/อุปสรรค         มีคณะผู้เดินทางและติดตามดังนี้ ๑.นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ๒.นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ๓. นางลัดดาวัลย์ ไชยวานิชย์ผล ผอ.กลุ่มครวจราชการ ๔. นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติปพรพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  Read more
13892291_10207063396730759_3834906709032364692_n
Aug 2
Aug 2

สพจ.ชุมพร ☻โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ☻

กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit                     สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานในกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”  ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit               ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางมั่น หมู่ที่ ๑๕-๑๖ ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      

  Read more
header2 copy
Jul 4
Jul 4

สพจ.ชุมพร “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559”

                     ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ปวงชนชาวจังหวัดชุมพรได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีอย่างพร้อม เพรียงกัน                       สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธี ดังนี้                      1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล […]

  Read more
EUI59 (1)
Jul 3
Jul 3

สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559 และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015)

สพจ.กระบี่ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559  และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015)  ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9  ณ ห้องประชุม โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ได้เชิญส่วนราชการ จำนวน 91 หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ จำนวน 62 แห่ง เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว    

  Read more
header
Jul 4
Jul 4

สพจ.ชุมพร ” โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 “

กิจกรรมการจัดงานประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ  “ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 ” วันที่    6 กรกฏาคม พ.ศ. 2559    ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา   อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร วันที่   7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร วันที่   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ โรงแรมมรกต   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร                   […]

  Read more
6291
Jun 3
Jun 3

สพจ.กระบี่ จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน” โดยเน้นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา (ป้ายคัดเอาท์)

  Read more
IMAG3136
Jun 4
Jun 4

สพจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559

สพจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
image
Jun 7
Jun 7

สพจ.ชุมพร “ร่วมมือร่วมใจ♥ลดใช้พลังงาน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร และ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการ” ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”

  Read more
13407112_1119504821450207_2691252773717877217_n
Jun 3
11229892_900828863287345_6306228932905692007_n
Jun 2
Jun 2

สพจ.สตูล อนาคตประเทศไทย ตอน มหกรรมพลังงานชุมชนคนสตูล

อนาคตประเทศไทย ตอน มหกรรมพลังงานชุมชนคนสตูล ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โดย นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล และเจ้สหน้าที่ฯ ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงาน มีพลังงาน มีความสุข”เพื่อชุมชนคนสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  

  Read more
2
Jun 1
Jun 1

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลดใช้พลังงาน

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลดใช้พลังงาน ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 28 มิถนายน พ.ศ.2559

  Read more
1
Jun 0
Jun 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังลดพลังงาน

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังลดใช้พลังงาน test    

  Read more
12670795_10208731635756735_7945753254712310323_n
Jun 0
Jun 0

สพจ.ยะลา (กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล)

นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ(ไบโอดีเซล) วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมราชภัฏยะลา ภายในงานจะมีการบรรยายความเป็นมาโครงการพร้อมมอบนโยบายในหัวข้อ “ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส น้ำมันคือน้ำใจ แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง พิธีมอบอุปกรณ์การรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วให้กับเครือข่ายผู้พิการกว่า 800 คน จาก 225 ชุมชน ครอบคลุม 6 อำเภอ ในจังหวัดยะลา โดยผลที่ได้รับจากโครงการจะสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วกว่า 31,780 ลิตร/เดือน สร้างรายได้เสริมให้เครือข่ายผู้พิการได้กว่า 158,900 บาท/เดือน (วิสาหกิจฯรับซื้อลิตรละ 10 บาท) ลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าเดือนละ 85,806 กก./Co2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 42,500 ต้น/เดือน พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม สนับสนุนการทำงานของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนโดยทุนสนับสนุนขนาดเล็กโดยตรง (DAP – Direct Aid Program) เป็นงบประมาณที่จัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย […]

  Read more
1
Jun 0
พังงา
Jun 1
phangnga
Jun 0
Jun 0

สพจ.พังงา ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานไฟฟ้า

                        ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดและปิดไฟเสมอเมื่อเลิกใช้งาน หากไม่ร้อนเกินไปก็เปิดพัดลมแทนแอร์บ้าง             ใช้ตู้เย็นให้ถูกวิธี เปิดแอร์พอประมาณ ทดสอบ VCD

  Read more
Jun 0
saveenergy
Jun 0
1235
Jun 0
Jun 0

สพจ.นครศรีธรรมราช การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (VDO)

วิธีประหยัดไฟ 1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 4. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ 8. ใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป 9. ควรปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้าน เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน 10. […]

  Read more
FB_IMG_1465655341054
Jun 0
Jun 0

สพจ.พัทลุงสำรวจศักยภาพน้ำตกบนเทือกเขาบรรทัด+วีดีโอ

สพจ.ขึ้นเขาบรรทัดเพื่อหาศักยภาพน้ำตกบนเขา เหนื่อย

  Read more
10362515_808604042508706_2140642396733557797_n
Jun 1
Jun 1

สพจ.นครศรีธรรมราช งานวันเด็กแห่งชาติ 59 ณ สนามบินครศรีฯ

ในวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและของแจกมากมาย คำขวัญวันเด็ก 59 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”  

  Read more
PNOHT570910001002005
Jun 0
Jun 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากภาวะวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงในหลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทำให้สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลต่อปี ขาดการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืนจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จึงเข้าร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง รณรงค์เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่พ่อค้า ประชาชน หน่วยงาน สถาบันการศึกษาและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่า จิตสำนึกของทุกคนจะช่วยให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างยาวนาน        สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่าน สื่อนิทรรศการท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง คือ งานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรัง ครั้งที่ 24 งานสตรีตรัง สตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และ งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25 ซึ่งตลอดระยะเวลาจัดงานมีผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมร้านประชาสัมพันธ์ฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง กว่า 2,000 คน […]

  Read more
รณรงค์คนไทยลดพีคไฟฟ้า
Jun 0
รณรงค์การลดการใช้พลังงาน
Jun 0
Jun 0

สพจ.ปัตตานี กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน

สพจ.ปัตตานี  ได้กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทย  ลดใช้พลังงานใน ในวันที่  10-11  มิถุนายน  2559        

  Read more
กังหันลม
Jun 0
Jun 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมณรงค์ลดใช้พลังงาน

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญณรงค์ประชาชนร่วมณรงค์การลดใช้พลังงาน  

  Read more
302-1-728
Jun 0
Jun 0

สพจ พังงา.สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน

อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ไปติดตามจุดต่างๆ เช่น สวิทช์ไฟ , ลิฟท์ , จุดวางรีโมทแอร์ ฯลฯ เพื่อย้ำเตือนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานนะค่ะ     

  Read more
cat-thailand-cat-thai-2013-1
Jun 0
Jun 0

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างที่อยู่ให้แมวไร้บ้าน

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างที่อยู่ให้แมวไร้บ้าน

  Read more
IMG_9085
Jun 1
Jun 1

สพจ.ชุมพร “ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน”

พนจ.ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน

  Read more
กังหันลม
Jun 1
Jun 1

สพจ.สตูล รณรงค์การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

นายวิชาญกรณ์  ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ รณรงค์ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานส่งนราชการ ภายในศาลากลางจังหวัดสตูล  

  Read more
IMG_9838-600x400
Jun 0
Jun 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการจังหวัดตรัง เมืองประหยัดพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการจังหวัดตรัง เมืองประหยัดพลังงาน ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการจังหวัดตรัง เมืองประหยัดพลังงาน โดยมี นายสมนึก มัชฌิกะ พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน จากดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงานต่อสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดตรังมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 5 จาก 14 จังหวัดในภาคใต้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 128 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็นภาคขนส่ง 46% ภาคเกษตร 24% ภาคครัวเรือน 16% ภาคอุตสาหกรรม 12% และภาคอื่น ๆ 2% จากการคาดการณ์จะพบว่ามีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี การลดการใช้พลังงาน รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และจังหวัดตรังมีหน่วยงานที่ต้องรายงานผลการใช้พลังงานจำนวน 87 หน่วยงาน (ตามตัวชี้วัดจังหวัด) โดยที่ผ่านได้มีการลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 […]

  Read more
Untitled
Jun 0
catslide2
Jun 1
Jun 1

สพจ.นราธิวาส รวมพลังเดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงาน

สพจ.นราธิวาส รวมพลังเดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงาน

  Read more
PNOHT571001001001801 (1)
Jun 0
Jun 0

สพจ.ตรัง กิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน

สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน   สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านแหลมไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเผยแพร่ความ รู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสการรับรู้เทคโนโลยีพลังงาน ความรู้ด้านพลังงาน อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและการใช้พลังงานอย่างพอเพียง รู้จักเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้พลังงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีความยั่งยืน ให้ชุมชนมีการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ เช่น สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรือในครัวเรือน ซึ่ง อาจส่งผลให้ประชาชนก่อเกิดการสร้างรายได้และผลิตเทคโนโลยีใช้ เองในบ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

  Read more
Jun 0
PNOHT571001001001801 (1)
Jun 0
Jun 0

สพจ.ยะลา ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”    

  Read more
155009909
Jun 1
Jun 1

สพจ.พัทลุงไปช่วยนับดวงอาทิตย์สงขลา ยุ่งแล้วนับได้ดวงเดียว

จากที่สพจ.สงขลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างดวงอาทิตย์สามดวงไม่มีใครได้เข้าประมูลเนื่องจากทั้งระบบมีดวงเดียว (คิดได้ไง) สั่งมาจากไหนสามดวง

  Read more