กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
s__16433154
Dec 0
Dec 0

สสช.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน”

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก           วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน เช่น สมาคมพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต สถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, นักวิชาการด้านพลังงานชุมชน จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนวัดเขาน้อย และผู้แทนพลังงานจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ           “โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมร้อยและพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานชุมชน ร่วมสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ร่วมพัฒนากิจกรรมและแนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในชุมชน” นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           “การสร้างแนวทางและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสรรค์งานที่ดีมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้จะมีการจัดเวทีเพื่อสร้างแนวทางกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนอีก ๔ […]

  Read more
12096191_10207584592561372_7232092732811517874_n
Oct 1
Oct 1

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุมชนใช้ได้จริง

     โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบโดย คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช อส.พน. ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ใช้แปรรูปสินค้าเช่น กะปิผง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาเค็มหมักดินอบแห้งไร้แดด ขนาดโรงอบ 5×10 เมตร พลังงงานจังหวัดสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 30,000 บาท ชุมชนสมทบเงินสด 30,000และค่าแรง รวมราคาก่อสร้าง 60,000 บาท ครับ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยพลังงานทดแทนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนใจติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานได้ที่ 08 1788 7096, 08 579 6237 ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0520150850&srcday=2008%2F08%2F01&search=no http://www.google.co.th/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F0d8d38f45ae01e52cfd763ac3d94eb5ee9e0989559acf0f981d63565c2bdb287&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.artscultural.psu.ac.th%2Findex.php%2Fdownlode-art%2Fresearch-art%3Fdownload%3D7%3Apaste&h=473&w=391&tbnid=Uh7gWvQ4jQ3KcM%3A&docid=T1LiwNO3LJ5TuM&ei=l38TVuXrAoORuATg-L_4BQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCKWT-qywrcgCFYMIjgodYPwPXw  

  Read more
36-1
Sep 1
Sep 1

โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”

จากซ้ายไปขวา นายถิรวัจ จิตต์ภักดี Plant Manager Wisetek Thailand นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการแบตเตอรี่ยิชืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชนด้วยการเปิดหลอดไฟพลังงานแบตเตอรี่จากโครงการฯ        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สสช.สป.พน.) ร่วมกับ #เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน จ.เพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ อบต. Energy Awards ชุมชนต้นแบบพลังงานยังยืน จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘      ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค […]

  Read more
16-1
Sep 1
Sep 1

เทคโนโลยีพลังงานชุมชนจาก จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.ชัยภูมิ วิสากิจลดใช้พลังงาน ด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์

     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ นักวางแผนพลังงานชุมชน อาสาสมัครพลังงาน ช่างชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่ม ผลิตข้าวกล้องงอก (ข้าวฮาง) และ อบต.โพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสากิจลดใช้พลังงาน กลุ่มผลิตข้าวฮางงอก ด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑล 2 กระทะ โดยได้เชิญ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน หัวหน้ายุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้คิดค้นออกแบบเตามณฑล 2 กระทะ ร่วมกับคุณประกอบ ชูไชยยัง อาสาสมัครพลังงานชุมชน ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการคำนวนออกแบบ หลักการทำงาน การก่อสร้าง การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเตาตัวนี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 40% โดยวางเป้าหมายการลดใช้ไม้ฟืนในกระบวนการนึ่งข้าวของกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า 25% จุดเด่นของเตานี้คือ สามารถออกแบบก่อสร้างตามลักษณะภาชนะเดิมที่ชุมชนใช้ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม จะเป็นกระทะขนาดใหญ่ ถังขนาด 200 ลิตร หรืออ่างสแตนเลสสำหรับการต้มหน่อไม้ […]

  Read more
image80
Sep 1
Sep 1

กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อน 5 แผนงานพลังงานชุมชน ประจำปี 2560 สอดคล้องตามแนวทางของรัฐบาล ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจพอเพียง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 2549-2560 ที่นโยบายเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สร้างต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนในพื้นที่ ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา ได้เข้าถึงความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้เติบโตเข้มแข็งไปพร้อมกัน โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในการจัดการพลังงาน ได้แก่ หลักความ พอประมาณ หลักความมีเหตุมีผล หลักการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม กับการจัดการ และอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ดังนี้ หลักความพอประมาณ คือ พิจารณาการใช้พลังงานบนพื้นฐานความประหยัด สมดุล ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างรู้ค่า เลือกซื้อเลือกใช้เท่าตามกำลังทรัพยากรที่มี หลักความมีเหตุมีผล คือสามาถตัดสินใจเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพิจารณาเลือกใช้พลังงานในชุมชนและประเทศก่อนเลือกใช้พลังงานที่ต้องนำเข้า หลักการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน คือมีแผนการจัดการและพัฒนาพลังงานทดแทนจากฐานทรัพยากร หรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชน ผลิตพลังงานบนฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างความมั่นคงจากหลากหลายของแหล่งพลังงาน ความรู้และคุณธรรม คือการนำความรู้สากลมาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาความสามารถของผู้นำการพัฒนา จิตอาสา เพื่อนำความสามารถไปช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น […]

  Read more
image79
Aug 1
Aug 1

Thai village uses poop to power homes

PA DENG – Nestled in a deep pocket of forest that lies off Thailand’s electrical grid, villagers in Pa Deng have become early adopters and evangelists for an unusual alternative energy source: poop. After successfully lighting up their homes with solar panels and stoves fuelled by cow dung, the villagers are now clean energy crusaders […]

  Read more
14080035_10210047764459130_4825926647568293601_n
Aug 0
Aug 0

พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัทไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสนใจทำโครงการ CSR เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง           สำนักประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน จึงนำมาสู่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” โดยมีหนังสือที่พน […]

  Read more
14102685_1839366396282789_9037596744101017040_n
Aug 0
Aug 0

กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2

          กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2 (รายละเอียดระยะที่ 1 คลิ๊ก) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก หมู่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เวลา กิจกรรม 10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน 10.15 – 11.15 น. นิทรรศการพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง 11.15 – 11.20 น. ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ 11.20 – 11.40 น. กล่าวเปิดงาน ประธานร่วมจากภาครัฐ และเอกชน 11.40 – 12.00 […]

  Read more
image69
Aug 0
Aug 0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน

           ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 ระหว่างวันที่ 20 – 31 ส.ค. 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน ทั้งนี้ ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ กระทรวงพลังงานได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามรายงานการใช้ไฟฟ้ารายวันได้ที่ www.eppo.go.th และ EPPO Thailand facebook fanpage

  Read more
image64
Aug 0
Aug 0

นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ 2016

          “โครงการวางแผนพลังงานชุมชน” ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยในปีแรกได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลเดนมาร์ก และต่อมาปีพ.ศ. 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) เพื่อดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยถือเป็นกลยุทธ์สําคัญของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทของการมีส่วนร่วม การร่วมคิดและการปฏิบัติในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ โดยโครงการนี้มีความคาดหวังว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นฐานคิดที่สำคัญในการต่อยอดขยายผลสู่การยอมรับและสนับสนุน การดําเนินนโยบายมหภาคของกระทรวงพลังงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ได้หลายมิติ โดยสรุปได้ดังนี้ มิติของการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทเฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ มิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติของการบูรณาการแนวระนาบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานอื่น หรือแผนด้านต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี มิติของการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหลักของชาติและแผนพลังงานของประเทศ มิติของการส่งผ่านและยอมรับนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่           จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 มิติดังกล่าว เป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งผลให้การพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพลังงานของประเทศอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคผ่านโครงการวางแผนพลังงานชุมชนนั้นอาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การดําเนินงานในลักษณะของกิจกรรมในโครงการวางแผนพลังงานชุมชน (กระบวนการ 10 ขั้นตอน) การขยายผลของแผนพลังงานชุมชนสู่การดําเนินโครงการด้านพลังงานอื่นๆ การต่อยอดจากชุมชนที่เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน การต่อยอดจากฐานความคิดของบุคลากรที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน สู่การพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคในรูปแบบอื่นหรือชุมชนอื่น ไม่ว่าจะเป็น อส.พน. (อาสาสมัครพลังงาน) หรือ วิทยากรตัวคูณ การยอมรับของประชาชน/ชุมชน […]

  Read more
image62
Aug 0
Aug 0

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน 2558

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน งานประชาสัมพันธ์ และโครงการพิเศษประจำปี 2558

  Read more
image63
Aug 0
Aug 0

“พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานระดับชุมชน

ร่วมสร้างความเข้าใจ “พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานระดับชุมชน โดย นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานทางเลือก ชุมชนท้องถิ่นจัดการได้ โดย นายตามเฉลิม จันทนาคร ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 5 กรณี “พลังงานชุมชน” วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

  Read more
image57
Aug 0
Aug 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

          โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อ­ยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกี­ยรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก­ได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเท­คนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกี­ยรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโค­รงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://less.tgo.or.th/  

  Read more
13962510_10209902219620600_8734109895213347581_n
Aug 0
Aug 0

รายการปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์การเรียนรู้หนองแซงที่พึ่งของคนชัยนาท

          สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์ โดยมีจ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน          โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 25 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ วางเป้าหมายชุมชนสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางการเกษตร 400 บาทต่อไร่ ทดแทนน้ำมัน 2,000 ลิตรต่อรอบการทำนา คิดเป็นเงินกว่า 48,000 บาทต่อรอบการทำนา และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 5.178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าแรงงานในการก่อสรา้ง ติดตั้ง สมทบพื้นที่สถานที่ในการติดตั้งระบบ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเก็บค่าบำรุงรักษาระบบ […]

  Read more
11831793_10207163263388406_7271656454442634443_n
Aug 0
Aug 0

อาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

            สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานการอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมาธิการพลังงาน และคณะกรรมาธิการการศึกษา มาร่วมหารือในการปรับเนื้อหาวิชาพลังงาน ให้มีการดำเนินการทั้งระบบทุกกลุ่มการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของประเทศในภาพรวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมรวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มการศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาพลังงานเป็นไปตามแนวทางข้างต้น คณะทำงานจึงได้มีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโดยมีศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นเป้าหมายหนึ่งในสิบแห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนพึ่งตนเองที่หลากหลาย เช่น การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน การใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อจัดทำทิศทางและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงาน ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และแนวทางพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชนโดยจะนำแนวทางดังกล่าว ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงานในการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้เป็นแผนดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน […]

  Read more
11855715_10207175593576653_9144663022878347577_n
Aug 0
Aug 0

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน รู้สถานการณ์ พลังงาน รู้ผลกระทบจากการใช้พลังงาน รู้พฤติกรรมการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รู้ข้อมูลรูรั่วค่าใช้จ่ายพลังงาน รู้วัตถุดิบ ศักยภาพพลังงานทดแทน รู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

  Read more
11846635_10207169167095995_8541845684399315588_n
Aug 0
Aug 0

การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy)

          การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ให้ประชาชนชาวไทยมีความเข้าใจในธรรมชาติและบทบาทของพลังงานในชีวิตประจำวัน เชิงบูรณาการตั้งแต่การจัดหา การผลิต การใช้งาน และ ผลกระทบ การตัดสินใจด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นบุคคลที่มีความตระหนักรู้ด้านพลังงาน 7 ประการดังนี้ พลังงานเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ทางวิทยาศาสตร์ (Physical Science) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลกเป็นผลมาจากการไหลเวียนพลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์และภายในโลก (Earth Science) ห่วงโซ่อาหาร คือกระบวนการเปลี่ยนรู้และจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Life Science) การใช้พลังงานของมนุษย์ต้องจัดหาและผลิตจากแหล่งต่างๆ (Engineering Technology and Practice) การตัดสินใจด้านพลังงานขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และปัจจัยทางสังคม (Decision) ปริมาณการใช้พลังงานของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สภาพสังคมและนวัตกรรมของเทคโนโลยี (Behavior) คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านพลังงาน (Quality of Life) ที่มา : โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

  Read more
image40
Aug 0
Aug 0

การเผาเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ควบคู่กับการใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่

             การเผาเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ควบคู่กับการใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผู้ใช้จะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานเมื่อเทียบกับเตาอั่งโล่ปกติได้กว่า 30% หรือปีละกว่า 10,95 บาท *คิดที่ถ่านกิโลละ 5 บาท แต่ถ้าหากเผาถ่านใช้เองจากหัวไร่ปลายนานอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายซื้อถ่านแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายน้ำส้มควันไม้ราคาปัจจุบันลิตรละกว่า 50 บาท หรือหากมีฝีมือสามารถปั้นเตาซุปเปอร์อั่งโล่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกต่างหาก *การปล่อย CO2 จากการใช้ ฟืน แกลบ ถ่าน = O เพราะมีการ ดูดซับในวงจรการเติบโตของต้นไม้ แต่ต้องมีการปลูกไม้โตเร็วทดแทนด้วย โดยการเผาถ่านเตา 200 ลิตรจะประหยัดไม้ฟืน 30 กก.ต่อครั้ง เมื่อเทียบกับเตาหลุมผีที่ได้ถ่านปริมาณเท่ากัน ลดการใช้ไม้ใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกักเก็บ CO2 ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น […]

  Read more
image38
Aug 0
Aug 0

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12

          ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 เทคนิคการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในโครงการ และแนวทางการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้ วันและสถานที่ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก: วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ภาคเหนือ: วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ภาคใต้: วันที่ 8 สิงหาคม […]

  Read more
image36
Aug 0
Aug 0

ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

  ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ชุมชนป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

  Read more
image37
Aug 0
Aug 0

สรุปผลการดำเนินโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ ระยะที่ 1/2558

          ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ฯ รอบ 6 เดือน Project “Reuse Batteries for return light to backcountry Community” แนวคิดโครงการ CSR “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณโกศล 08 5271 9262, น้องเปิ้ลเหรัญญิก 08 5290 7766

  Read more
image33
Aug 0
Aug 0

เทคโนโลยีคนจน: รวมพลังคิดค้นโซล่าร์โฮมแด่ผู้ยากไร้

  [English below] เทคโนโลยีคนจน: รวมพลังคิดค้นโซล่าร์โฮมแด่ผู้ยากไร้           จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ล้าหลังที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่เดือนละ 8,821 บาท/ครัวเรือน ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพฯ 5.6 เท่า และเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศ เพราะมีจำนวนคนยากจนถึง 65% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด (รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน 2558, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงพลังงานทางเลือกในหมู่ผู้ยากไร้จึงเป็นเรื่องแสนเข็ญ เพราะเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพและปลอดภัย ยังมีราคาแพงมาก           ด้วยเจตนาที่จะให้คนกลุ่มนี้ ที่เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงการใช้พลังงานทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ยูเอ็นดีพี จึงจัดเวทีรวมพลังนายช่าง เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีระบบโซล่าร์โฮม หรือระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในครัวเรือน ที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ปลอดภัย และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนพื้นที่สูง           ผู้ร่วมสัมมนาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, […]

  Read more
image22
Jul 0
Jul 0

Energy Update ตอน เชื้อเพลิงอัดแท่ง ลดปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่

            รายการ Energy Update ตอน เชื้อเพลิงอัดแท่ง ลดปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ete Cmu)    

  Read more
image11
Jul 0
Jul 0

รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย

            รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย ด้วยฝีมือคนไทย ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ชุติมา หุตายน พิธีกรภาคสนาม” ไปพิสูจน์ประสิทธิภาพรถยนต์คันนี้มาให้เห็นกันอย่างละเอียด ติดตามชมได้ใน รู้ค่าพลังงาน พฤหัสบดีที่ 28 กค. นี้ เที่ยงคืนสิบห้า ช่อง 3HD หรือช่อง 33 ขอบคุณข้อมูลจาก: Facebook รู้ค่าพลังงาน  

  Read more
13716261_10209741636606125_7071701142578646418_n
Jul 0
Jul 0

“น้ำมัน ปันน้ำใจ” ขยายผลจุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ไบโอดีเซล” พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม

            “น้ำมัน ปันน้ำใจ” ขยายผลจุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล สร้างงาน สร้างอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 27 ชุมชน 5 โรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ไบโอดีเซล” พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม โรงแรมเบตงเมอร์ลิน จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับ วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก                   

  Read more
image4
Jul 0
Jul 0

เรียนรู้พลังงานชุมชนที่ ต.คลองน้ำไหล

          พลังงานชุมชน อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแเพงเพชร ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน รางวัล อบต. Energy Awards และ Thailand Energy Awards ปัจจุบันพัฒนา “หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน” โดยมีวิทยากรจาก อบต.คลองน้ำไหล อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สสช.กระทรวงพลังงาน และ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ความเป็นมาโครงการ : “หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน” ในโครงการพลังงานพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งระบบ เพื่อให้เกิดดารพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานชุมชน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 5 ชุดวิชา คือ พลังงานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภาพรวมและสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การจัดการพลังงานระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความเชื่อมโยงเรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและพลังงานชุมชนอันจะนำไปสู่การจัดการอย่างเหมาะสม การจัดการพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม วิถีพอเพียงกับการจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนะน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดการพลังงานชุมชนอยา่างเป็นองค์รวม โครงงานปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการพลังงานชุมชนผนวกเข้ากับแนวคิดวิถีพอเพียงผ่านการจัดทำโครงงานแผนการจัดการพลังงานชุมชน   […]

  Read more
infor7
Jul 0
Jul 0

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล จ.ยะลา

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย น.ส.ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล จ.ยะลา ที่ดำเนินการผลิตไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลโดยนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน           ทั้งนี้ โครงการวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล โดยคุณยศพลพัฒ บุนนาค ได้นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดยะลานำไปรีไซเคิลผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิกเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดยะลา การดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย เครดิต: EPPO Thailand        

  Read more
infor5
Jul 0
Jul 0

พิธีเปิดสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง จัดพิธีเปิด สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ โดยมี รอง ผวจ เรวัต ประสงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดย สถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงพลังงานสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งแผงโซลล่าเซล ขนาด 300 วัตต์จำนวน 15 แผง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 5 แรงม้า ท่อสูบน้ำพยานาค ขนาด 18 นิ้ว ยาว 18 ฟุต จำนวน 10 ชุด 2 สถานี ๆละ 7 ชุดและ 3 […]

  Read more
infor6
Jun 0
Jun 0

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมจัดพิธีเปิดการเดือนเครื่องสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์

          องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมจัดพิธีเปิดการเดือนเครื่องสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวงเปิดเผยว่า ในวันที่ 1 กรกฏาคม นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ จะได้มีพิธีเปิดการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซล อย่างเป็นทางการ โดย สถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซล นี้ ได้จัดขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน ในการจัดซื้อจักหาอุปกรณ์ ทั้งแผงโซลล่าเซล ขนาด 300 วัตต์จำนวน 15 แผง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ท่อสูบน้ำพยานาค ขนาด 18 นิ้ว ยาว 18 ฟุต จำนวน 5 ท่อ […]

  Read more
20160603_153306
Jun 0
Jun 0

สัมมนา ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

             สัมมนา “ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและ สถาบันคนคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนำเสนอภาพการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการที่ใช้ทำงาน ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆ            ผู้ดำเนินเวที  โดย   ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ผู้เข้าร่วมเวที   นายเชาวรัช ทองแก้ว       ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป (สสช.) นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ      พลังงานจังหวัดอุดรธานี นางสาวเกรยูร ช่ออัญชัญ   พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐนนท์ จักกระโทก   อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลคลองน้ำไหล นายโกศล แสงทอง        ประธานเครือข่ายพลังงานชุมชนป่าเด็ง ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ […]

  Read more