กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
Mar 0
Feb 0
Feb 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง)

ตามประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบ สามารถ download เอกสารแนบ ได้จาก link ข้างใต้    

  Read more
Jan 0
Jan 0
Dec 0
Oct 0
Oct 0
Aug 0
Aug 0

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

  Read more
Jun 0
17636977_1389285801134740_7610578300611661943_o
Apr 1
Apr 1

สพจ.ชุมพร “สัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ” วันที่ 4-5 เม.ย. 60

การสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2560 >>>> ด้วยกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Develoment Plan : PDP 2015) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้ากับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ >>>สนพ.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้ โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จำนวน 2 วัน 1 คืน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ท่าน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี  

  Read more
s__7708741
Dec 3
Dec 3

ศทส.(เอกสาร)สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ กระทรวงพลังงาน Day1 – อ.ถนอมสิน ชาครีย์เวส Day2 – ดร.มารุต มณีสถิต – อ.โดม เจริญยศ กำลังรอการอัพโหลด…

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน”

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี) รอบ Monitoring and Evalution                 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รอบ Monitoring and Evaluation ในวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร พลังงานจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ/แผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยรายงานในประเด็นต่างๆดังนี้ ๑. ความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการฯ ๒. รายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ๓. ข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ๔. ปัญหา/อุปสรรค         มีคณะผู้เดินทางและติดตามดังนี้ ๑.นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ๒.นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ๓. นางลัดดาวัลย์ ไชยวานิชย์ผล ผอ.กลุ่มครวจราชการ ๔. นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติปพรพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  Read more
Jun 1
Jun 1

สพจ.สตูล รณรงค์การประหยัดพลังงาน

สพจ.สตูล รณรงค์การประหยัดพลังงาน  ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

  Read more