กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
May 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โรง

โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) สามารถ download เอกสารแนบการประกวดได้จาก link ด้านใต้

  Read more
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง)

ตามประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบ สามารถ download เอกสารแนบ ได้จาก link ข้างใต้    

  Read more
Jan 0
Jan 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด สามารถ download เอกสาร ได้ตาม link ข้างใต้  

  Read more
Dec 1
Nov 0
Nov 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Sep 0
Sep 0
Aug 0
Aug 0
Aug 0
Aug 0

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2560

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2560

  Read more
Aug 1
Aug 1

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิตเตาเผาไร้ควัน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิตเตาเผาไร้ควัน จำนวน 320 ชุด  

  Read more
Aug 1
Jul 0
Jul 0
Jul 0

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อ เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อ เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประกวดราซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุด    

  Read more
Jul 1
cover
Jul 0
Jul 0

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560

สพจ.ลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีท่าน มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม 

  Read more
Jun 0
Jun 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

  Read more
Jun 0
Jun 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค(กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน)

  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค(กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน) ภายในงานประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากวิทยากรสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา โดยมี นายธนกฤต อัมพุธ วิศวกรปฏิบัติการ และ นางสาว อัญชลี จิระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ให้ความรู้ดังกล่าว แก่นักศึกษาชั้น ปวช. ปวส. จำนวน 135 คน เพื่อสร้่างความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิต ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

  Read more
subsidy
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560

]สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เบอรโทรศัพท์ 053-553-425หรือทางเวบไซด์ http://www.dede.go.th

  Read more
l
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน สามารถขอรับสิทธิ์ตาม “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน” โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนได้ที่ http://www.lpg4u.net/

  Read more
Jun 0
IMG_7481
May 1
May 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอแม่จิม จังหวัดน่าน ,วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

  Read more
May 0
May 0

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

  Read more
May 0
May 0

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  Read more
pr2png_Page1
Mar 0
Mar 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ผู้มีสิทธิกู้ : 1 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม 3 อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง ก่าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ 4 บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ปิดรับสมัคร : ตุลาคม 2560 ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 5 ปี และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้ : ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี (ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้) สถานที่รับสมัคร : ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, […]

  Read more
winlp-11
Dec 0
Dec 0

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 255๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.3๐ น. ณ ห้องทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำพนักงานจังหวัดลำพูน นำด้วยนายพายัพ ยศเมา และจนท.เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยน้ำดิบ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในกิจกรรมฯ

  Read more
1111
Nov 0
Nov 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย อส.พน. จังหวัดตาก

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย อส.พน. จังหวัดตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) ปี 2559 ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีเครือข่าย อส.พน. ของจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ 140 คน

  Read more
s__7209605
Oct 1
Oct 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสำนำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์ พลังงานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน

  Read more
img_3024
Oct 1
Oct 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน         

  Read more
wall4
Oct 2
Oct 2

สพจ.ลำพูน พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)

เมื่อวันที่11 ตุุลาคม 2559 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาติก่อสร้างสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.ยามานาชิอิเลคทรอนิก และตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาติสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.แพนดอร่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Oct 1
Oct 1

สพจ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะการดำเนินงานโครงการฯ ส่งให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น บริเวณศูนย์ราชการโยธาธิการฯ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ไปให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ผลการพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับการสนันสนุน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับหนังสืออนุมัติโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย โทร 0-5375-1109 หรือ  0-5375-1110 ต่อ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ประกาศรับสมัครโครงการSWPภัยแล้ง 1 02 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 03 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 04 ภาคผนวก ก 05 ผนวก ข แบบChecklist ประกาศ120959 06 ผนวก ข1หน้าปก และสารบัญ Checklist 07 ผนวก ข2รวมเอกสารแนบ […]

  Read more
solar-water-pump
Sep 3
Sep 3

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน โทร.0-5355-3425 โทรสาร. 0-5355-3358 Lamphun@energy.go.th    ดาวน์โหลดเอกสาร02 03

  Read more
8
Sep 1
Sep 1

สพจ.ตาก จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง

วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฉลาด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก                                                        

  Read more
11530
Sep 1
Sep 1

สพจ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถาม 53 หมู่3 ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-480850 โทรสาร 054-480849 E-mail phayao@energy.maiil.go.th เอกสาร Download  solar-energy    

  Read more
2015719_77428
Sep 1
Sep 1

สพจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง       สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่    เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่     รายการเอกสารแนบข้อเสนอโครงการ    

  Read more
14232665_1392653910750925_3292630138491863877_n
Sep 1
1
Sep 1
Sep 1

สพจ.ตาก ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดตาก (พ.ศ.2560 – 2563)

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดตาก           (พ.ศ.2560 – 2563) ภายใต้ โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ณ โรงแรมราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล อำเภอเมืองตาก       จังหวัดตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้                                                […]

  Read more
solar-pumph
Sep 1
Sep 0
Sep 0

สพจ.เพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ให้ผู้ประกอบการและประชาชน

  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วถึงกัน

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Sep 0
1
Sep 0
Sep 0

สพจ.ตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ร่วมกับจังหวัดตาก

วันที่ 2 – 4  กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ร่วมกับจังหวัดตาก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน                                                       

  Read more
yudsad-8
Sep 1
Sep 1

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผน PDP 2015   ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน      

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Sep 0
Sep 0

สพจ.เชียงราย โครงการสัมมนา เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตจังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลริมกก อฎเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 กันยายน 2559

  Read more
IMG_0072
Aug 1
Aug 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์การประหยัดพลังงาน รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายมาตรการ ภารกิจและพัฒนาเครือข่ายข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสื่อสารพลังงาน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลปางหมู จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์การประหยัดพลังงาน รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายมาตรการ ภารกิจและพัฒนาเครือข่ายข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสื่อสารพลังงาน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง […]

  Read more
P1080339
Aug 1
Aug 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานประกอบการก๊าซที่มีแรงดันในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวประเทศพม่า

สำนักงานพลังานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพลังงานจังหวัด ท่านสรรักษ์ จารุจุณาวงส์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสถานประกอบการก๊าซที่มีแรงดันในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 แห่งคือ สถานีบรรจุก๊าซ บริษัท ต.แก๊ส จำกัดและสถานีบริการก๊าซ บริษัท พีที ปิโตรเลียม จำกัด เนื่องจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในวันที่ 24 สิงหาคม2559 เวลาประมาณ 17 นาฬิกาขนาด 6.8 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศพม่าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันตกประมาณ 400 กิโลเมตร จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสถานประกอบการไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายใด ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

  Read more
1543
Aug 1
Aug 1

สพจ.เชียงราย กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน “มีพลังงานมีความสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย        

  Read more
777
Aug 0
Aug 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

  Read more
230542
Aug 0
Aug 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน โครงการส้รางความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Aug 0
13895529_10204946511141337_1613403892944715689_n
Aug 2
DSC04121
Jul 2
Jul 2

สนง.พลังงานจังหวัดลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบเตาชีวมวลแบบไหลลง (Gasificatio)

วันที่ 24 – 25 ก.ค.59 9.00 น.นายชัยพฤกติ์ เชียรธารรักษ์นายอำเภองาวได้เป็นประธาน การจัดอบรมการใช้ระบบเตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ซังข้าวโพด ผลิตเป็น แก๊สชีวมวล (Biomas) ทดแทนแก๊สหุงต้ม lpg ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกในการดำรงชีวิตตามวิถีลำปาง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ในพื้นที่อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง https://www.facebook.com/lampang.energy/

  Read more
พลังงานจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
Jun 4
Jun 4

สพจ.ตาก จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังงานคนไทย ลดพีคไฟฟ้า (ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน)

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังงานคนไทย ลดพีคไฟฟ้า (ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน) ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดตาก เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

  Read more
กังหันลม
Jun 6
Jun 6

สพจ.เชียงราย อบรมกิจกรรมการผลิตการทำเตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้ง

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง ..เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้ง ..ลักษณะของเตา – ผลิตจากถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร จะหนากว่าถังน้ำมันเล็กน้อย – มีฝาเปิดด้านบน พร้อมแหวนครอบและล็อกฝาถัง – ปล่องระบายควัน 4 ปล่อง บนฝา 1 ปล่่อง , ด้านข้าง 3 ปล่อง พร้อมเจาะรูเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ – ช่องจุดไฟ และให้อากาศเข้าขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวถัง พร้อมฝาเลื่อนเปิด-ปิด – ด้านในมีตะแกรงหล็ก รองรับฟืน หรือวัสดุที่จะทำถ่าน – มีคู่มือการใช้เตา และ ขั้นตอนการเผาถ่าน และ วิธีเก็บน้ำส้มควันไม้ วีดีโอการใช้งาน สนใจติดต่อสอบถามที่ 053-xxxxxx

  Read more
ลดใช้พลังงาน
Jun 2
Jun 2

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/aGf6ZAE3Ne4″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

  Read more
58122201_1
Jun 5
Jun 5

สพจ.จังหวัดพิจิตรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน  วันที่ 21 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน

  Read more
201309081378593339 (1)
Jun 3
Jun 3

สพจ.พลังงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเล่าดีๆ “ทางเลือกของเขาน้อย”

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ­ึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการดำเนินงานโดยมีโรงเรียนวัดเขาน­้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นแกนนำหลักในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ บนความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากสำนักงา­นพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
Jun 3
Jun 3

สพจ.ลำพูน “ฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”

        การฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

  Read more
มีพลังงานมีความสุข
Jun 2
Jun 2

สพจ.สุโขทัย ประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน

สพจ.สุโขทัย โดยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พนจ.สุโขทัย ได้จัดประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน ภายใต้กิจกรรม “มีพลังงานมีความสุข @sukhothai” ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิ.ย. 2559 และจะประกาศผลผ่านทางเพจ วันที่ 1 สิ.ค. 2559 (ปล.รายละเอียดคลิกเข้าไปที่รูปภาพ) จึงเรียนมาเพื่อทราบดดยทั่วกัน

  Read more
phichit
Jun 4
Jun 4

สพจ.พิจิตร รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน

รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

  Read more
รณรงค์คนไทยลดพีคไฟฟ้า
Jun 2
Jun 2

สพจ.น่าน จัดกิจกรรมลดพีคไฟฟ้า

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านจัดกิจกรรมลดพีคไฟฟ้า

  Read more
13403376_1294239110594075_8571275720219889044_o (1)
Jun 4
Jun 4

สพจ.แพร่ จัดกิจกรรม “นักศึกษาสายอาชีพ ร่วมลดพีคไฟฟ้า “

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม    “นักศึกษาสายอาชีพ  ร่วมลดพีคไฟฟ้า ” โดย นายนิพันธ์ บุญหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยขบวน  จักรยานยนต์ กว่า 200 คัน  ในกิจกรรมรณรงค์ นักศึกษาสายอาชีพ  ร่วมลดพีคไฟฟ้า   ในวันที่  15  มิถุนายน  2559   ณ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่

  Read more
thai-system1-600x350
Jun 2
13418995_480181355512591_7471831243765562196_n
Jun 2
Jun 2

สพจ.สุโขทัย ประกวดถ่ายรูป @sukhothai

กิจกรรมประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน @sukhothai รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

  Read more
Bgpdf6301
Jun 3
Jun 3

สพจ.ตาก จัดนิทรรศการด้านพลังงานในงานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นำโดย นายทรงพล หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก เข้าร่วมเสวนา และจัดนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ หัวข้อ “เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน” ณ ห้องประชุมนิลนกาญจน์ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย์) ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมนี้ จัดโดย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

  Read more
Img2
Jun 0
Jun 0

เชิญเที่ยวงาน พลังงานพาเพลิน “ถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์”

พลังงานพาเพลิน “ถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลาเพลินภายในสวนสาธารณะอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ เชิญชวนร่วมใจลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน “พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์”              

  Read more
13308190_1072546246173572_6302218411723333788_o
Jun 0
Jun 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนเพื่อนๆ ประหยัดพลังงาน

เปิดแอร์ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟ ได้ถึง 10% ‪#‎ภารกิจพิชิตค่าไฟ‬ ‪#‎เหมียวมั่นจอมประหยัด‬ ‪#‎เจ้าทูเพื่อนซิ้‬

  Read more
Jun 0
Percian Cat4
Jun 0
Jun 0

สพจ.พิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน

จังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในวันที่ 21 ธ.ค. 58 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.แพร่ ทดลองอัพรูปภาพ

ทดลองอัพรูปภาพ  VDO เพ่ฉลามบุก

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
Jun 1
Jun 1

สพนจ.ลำพูน “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า”

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจรรม “รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคมลำพูน ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก

  Read more
15
Jun 0
Jun 0

สพจ.พิจิตร อบรมการจัดทำเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการอบรมจัดทำเว็บไซต์จังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

  Read more
13446058_789650774503233_1987275696_o
Jun 0
Jun 0

สพจ.พะเยา จัดประชุมยุทธศาสตร์จังหวัด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  Read more
13450107_1797019510518312_5279844388868394054_n
Jun 0
Jun 0

สพจ.ตาก จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) 

  Read more
มีพลังงานมีความสุข
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุโขทัย จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข@sukhothai”

สพจ.สุโขทัย จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข@sukhothai” สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน ได้จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข@sukhothai” ส่งประกวดภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2559 และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ทางเพจสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย) ‪#‎ใบสมัครแนบท้าย‬ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055612426 , 055612410 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  Read more
13416797_480241642173229_7401789697223607477_o
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์

สพจ.สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สนง.พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย              

  Read more
13346972_1112011485508667_5768927034201540503_n
Jun 1
Jun 1

สพจ.ลำปาง จัดบรรยาย เรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน

สพจ.ลำปาง จัดบรรยาย เรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โดยนางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดลำปาง ได้เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน ภาระกิจ หน้าที่ของ สนง. และสถานการณ์พลังงาน..แก่ โรงเรียนชราบาล ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง  

  Read more
25590611_1_800X445
Jun 1
Jun 1

สพจ.สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สนง.พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย                

  Read more
25590609_1_800X445
Jun 2
Jun 2

สพจ.แพร่ จัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

สพจ.แพร่ จัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    

  Read more