กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
May 0
May 0
May 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 1
Apr 1

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ภาควิชารัฐในจังหวัดขอนแก่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงค์ที่จะปฏิบัติตามงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยมีรายละเอียดตามแนบ

  Read more
รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Mar 1
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Jan 0
Dec 0
Dec 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Oct 0
Oct 1
Sep 0
Sep 0
Sep 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ

  Read more
Aug 0
Aug 0
Jul 0
Jul 0

กิจกรรมสัมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับชุมชนระดับท้องที่

กิจกรรมสัมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับชุมชนระดับท้องที่ ณ. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  

  Read more
Jul 0
Jul 0
Jun 0
Jun 0

สพจ.มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินงาน “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานผ่านสถาบันการเงินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ  ที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน หรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 02 224 5387 โทรสาร 02 224 5397                                                 E-mail : dede.energyfund@gmail.com Website : www.dedeenergyfund.com  

  Read more
Jun 3
Jun 0
Jun 0
May 0
May 1
Apr 1
Apr 0
Sep 2
Sep 2

สพจ.บึงกาฬ-จัดอบรมกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ อปท.ในพื้นที่

วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 59 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้ทีมวิทยากรจาก กรมธุรกิจพลังงาน นำทีมโดยนายปรีชา วิจิตร วศ.ชำนาญการพิเศษ นายศุภวัฒก์ ฉิมทับ วศ.ชำนาญการ นายภานุวัฒน์ แสนศรี วศ.       ปฏิบัติการ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันและนายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์ วศ.ชำนาญการพิเศษ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงแรม บีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

  Read more
9993
Aug 0
Aug 0

สพจ.มุกดาหาร-ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่นครพนม วันนี้ (23 ส.ค.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจการเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงพลังงาน นายสุชาลี สุมามาลย์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด โดยมี นายชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดนครพนม, นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ พลังงานจังหวัดสกลนคร และ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ และรับการตรวจราชการ เสนอผลงาน ผลสำเร็จ การบรรลุผลตัวชี้วัด และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

  Read more
6388
Aug 0
Aug 0

สพจ.มุกดาหาร – นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ให้แก่ผู้นำชุมชนะดับท้องถิ่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม อสพน)..โดยมี นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ วิศวกรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ .กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ

  Read more
3
Aug 2
Aug 2

สพจ.หนองบัวลำภู

สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน จำนวน ๘ แห่ง ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี) ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานหรือปรับปรุงภายในอาคาร ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น วงเงินกู้โครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๙๗ หรือ E-mail: dede.energyfund@gmail.com http://dedeenergyfund.com/

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.เลย ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย  ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน   และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ร่วมมือกับสถาบันการเงิน  จำนวน 8 แห่ง  ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  50 ล้านบาทต่อโครงการ ให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทุในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง หรือจะใช้ไปในการควบคุม จัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dedeenergyfund.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 5387  โทรสาร 0 2224 5397

  Read more
Aug 2
Aug 2

สพจ.บึงกาฬ-ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน จำนวน ๘ แห่ง ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี) ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานหรือปรับปรุงภายในอาคาร ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น วงเงินกู้โครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๙๗ หรือ E-mail: dede.energyfund@gmail.com http://dedeenergyfund.com/

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.มุกดาหาร นำโดย ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร นำโดย ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  Read more
ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร   รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)
Aug 1
Aug 1

สพจ.มุกดาหาร ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร และรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  เพื่อรับ นโยบายการปฏิบัติงาน และรายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559) ะรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

  Read more
คลินิกพลังงาน
Jul 0
Jul 0
ติดตาม_9630
Jul 0
Jul 0

สพจ.มุกดาหาร จัดอบรม EUI 59

อบรมมาตรการ การลดใช้พลังงานในภาคราชการ 59

  Read more
nan20160615
Jun 1
Jun 1

สพจ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สพจ.บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

  Read more
008-1-1024x683
Jun 0
Jun 0

สพจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู”

สพจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู” วันนี้ (14 มิย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลาเพลินภายในสวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เปิดวิสัยทัศน์ใหม่เชิญชวนร่วมใจลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน”ลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู” ซึ่งในวันดังกล่าวมี นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม นายชัยรัตน์  พงศัพีระ พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาทุกเย็นวันจันทร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จัดพื้นที่เป็นจับจ่ายซื้อของภายในถนนคนเดินเป็นประจำ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานในทุกครัวเรือน จึงจัดกิจกรรมลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน ด้วยการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่ผู้คนเดินชมสินค้าแล้วเข้ามาชมนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ภายใต้แผนงานอันสำคัญของกระทรวงพลังงาน     พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การกิจกรรมต่างๆ ภายในถนนคนเดินทุกๆวันจันทร์ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ที่ประชาชนทุกคนจะได้มีส่วนในการรณรงค์ให้ภาคประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีและช่วยกันลดการใช้พลังงานอย่างเข้าใจ ภายใต้ภารกิจ 4 ป.คือ ปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์ 25 […]

  Read more
008-1-1024x683
Jun 0
Jun 0

สพจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม”พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู”

สพจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู” วันนี้ (14 มิย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลาเพลินภายในสวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เปิดวิสัยทัศน์ใหม่เชิญชวนร่วมใจลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน”ลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู” ซึ่งในวันดังกล่าวมี นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม นายชัยรัตน์  พงศัพีระ พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาทุกเย็นวันจันทร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จัดพื้นที่เป็นจับจ่ายซื้อของภายในถนนคนเดินเป็นประจำ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานในทุกครัวเรือน จึงจัดกิจกรรมลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน ด้วยการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่ผู้คนเดินชมสินค้าแล้วเข้ามาชมนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ภายใต้แผนงานอันสำคัญของกระทรวงพลังงาน     พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การกิจกรรมต่างๆ ภายในถนนคนเดินทุกๆวันจันทร์ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ที่ประชาชนทุกคนจะได้มีส่วนในการรณรงค์ให้ภาคประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีและช่วยกันลดการใช้พลังงานอย่างเข้าใจ ภายใต้ภารกิจ 4 ป.คือ ปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์ 25 […]

  Read more