กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
May 0
May 0
May 0

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(3)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน โครงการEnergy Mobile Unit 2561 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ    

  Read more
May 0
May 0

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2560 (ปีที่ผ่านมา) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผน ปี2560 ของสำนักงานฯ (รอบ 12 เดือน) การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2560 (รอบ 12 เดือน)

  Read more
May 0
May 0

การดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(1)]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 มีแผนงานทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน (กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน)   2. แผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์   3. แผนการปฏิบัติงานชุมชน   4. แผนการปฏิบัติงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 2561   5. แผนการปฏิบัติงานโครงการ Energy Mobile Unit 2561   6. แผนการปฏิบัติงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 2561

  Read more
May 0
May 0

การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB1(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 ติดต่อ โทรศัพท์,โทรสาร  0-5657-1351 , 0-5657-1352 โครงสร้างคณะผู้บริหาร ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี   แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 มีแผนงานทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน (กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน)   2. แผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์   3. แผนการปฏิบัติงานชุมชน   4. แผนการปฏิบัติงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 2561   5. แผนการปฏิบัติงานโครงการ Energy Mobile Unit 2561   6. แผนการปฏิบัติงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 2561     การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2561 (รอบ 6 เดือน)     […]

  Read more
May 0
May 0

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือสำหรับประชาชน) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB 12 (1)]

EB 12 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน *** สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี *** ได้รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ ให้จังหวัดอุทัยธานี ทราบเป็นระยะๆ ในงบประมาณประจำปี 2561

  Read more
May 0
May 0

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริหารคู่มือสำหรับประชาชนฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB12(2)]

  ***** บัญชีรายชื่อคู่มือสำหรับประชาชน ฯ จำนวน 73 คู่มือ  ***** คู่มือสำหรับประชาชน

  Read more
May 0
May 0

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB10(2)]

*****  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ***** ***** แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน *****

  Read more
May 0
May 0

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัอุทัยธานี [EB10(1)]

******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ****** เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ.2561 *******  หลักการของผลประโยชน์ทับซ้อน    *******  

  Read more
May 0
May 0
May 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

  Read more
May 0
May 0

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [ EB2 (1) ]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [EB2(1)]   ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal  ประจำปี 2561    ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External ประจำปี 2561

  Read more
May 0
May 0

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB5]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ [ EB5] จังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561   สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้จังหวัดอุทัยธานีทราบ

  Read more
May 0
May 0

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB7]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน [EB7] กระทรวงพลังงานได้มีประกาศนโยบายการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ช่องทางการติดต่อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5657-1352  โทรสาร  0-5657-1352  E-mail : uthaithani@energy.go.th  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 0-5657-1393   โทรสาร 0-5657-1392  สายด่วน 1567 ***** จังหวัดอุทัยธานี ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัดเกี่ยวกับการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ***** ทุกไตรมาส ในระยะตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึง เดือนมีนาคม 2561    

  Read more
May 0
May 0

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB8]

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน [EB8] ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 1. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศ เรื่องนโยบายในการป้องกันการให้และการรับสินบนเพื่องป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

  Read more
May 0
May 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB9]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ การส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   พร้อมกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล   การดำเนินการกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน  7  ครั้ง  ดังนี้ ลำดับกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ  สถานที่ดำเนินงาน 1 29 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ 2 7 มีนาคม 2561 บ้านสุรฎีรีสอร์ทแอนโฮมสเตย์ ตำบลหาดทนง 3 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ 4 21 […]

  Read more
May 0
May 0

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB11(1)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมจริยธรรมในในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561”  

  Read more
May 0
May 0
May 0
May 0
May 1
May 0
May 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561สพจ.นศ.

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

  Read more
May 0
May 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

  Read more
Apr 0
Apr 1
Apr 1

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ภาควิชารัฐในจังหวัดขอนแก่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงค์ที่จะปฏิบัติตามงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยมีรายละเอียดตามแนบ

  Read more
Apr 0
Apr 0
Apr 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 สพจ.นศ.

  Read more
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Mar 1
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.นศ

รายงานทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.นศ.

  Read more
Mar 0
Mar 1
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

  Read more
Mar 0
Mar 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  Read more
Mar 0
Mar 0
Mar 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โรง

โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) สามารถ download เอกสารแนบการประกวดได้จาก link ด้านใต้

  Read more
Mar 0
Mar 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0
Feb 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 สพจ.นศ.

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 สพจ.นศ

  Read more
Feb 0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
Feb 3
Feb 0
Feb 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

  Read more
Feb 0
Feb 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง)

ตามประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบ สามารถ download เอกสารแนบ ได้จาก link ข้างใต้    

  Read more
Jan 0
Jan 0
Jan 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 สพจ.นศ.

  Read more
Jan 0
Jan 0
Jan 0
Jan 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

  Read more
Jan 0
Jan 0
Jan 0
Jan 0
Jan 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  Read more
Dec 0
Dec 0
Dec 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด สามารถ download เอกสาร ได้ตาม link ข้างใต้  

  Read more
Dec 1
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Dec 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0
Nov 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 60 สพจ.นศ

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 สพจ.นศ

  Read more
Nov 0
Nov 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

  Read more
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 สพจ.นศ

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 สพจ.นศ.

  Read more
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 0
Oct 1
Oct 0
Oct 0
Sep 0
Sep 0
Sep 0

รายงานงบทดลอง สพจ.นศ.ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลอง สพจ.นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2560

  Read more
Sep 0
Sep 0
Sep 0
Sep 0
Sep 0
Sep 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  Read more
Sep 0
Sep 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ

  Read more
Sep 0
Sep 0
Aug 0
Aug 0

สพจ.ปัตตานี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร/แฟกซ์ : 073-348988 E-mail : pattani@energy.go.th ในวันและเวลาทำการ

  Read more
Aug 0
Aug 0
Aug 0
Aug 0

สพจ.นศ สอบราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช(พลังงานแสงอาทิตย์) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สพจ.นศ สอบราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช(พลังงานแสงอาทิตย์) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดหาและจัดส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน ๙๐ แผง แบตเตอรี่จำนวน ๙๐ ลูก เพื่อส่งมอบแก่ชุมชนพื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  จำนวน  ๙๐ แผง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบสนับสนุน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดหาราคากลางในการจัดหา ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

  Read more
Aug 0
Aug 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช (พลังงานน้ำ) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองพลังงาน กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมาก  ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราช (พลังงานน้ำ) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองพลังงาน  กิจกรรมส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด

  Read more
Aug 0
Aug 0
Aug 0
Aug 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สพจ.นศ

  Read more
Aug 0
Aug 0
Aug 0

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

  Read more
Aug 0
Aug 0

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2560

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2560

  Read more
Aug 1
Aug 1

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิตเตาเผาไร้ควัน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิตเตาเผาไร้ควัน จำนวน 320 ชุด  

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

  Read more
Aug 1
Aug 1
Aug 0
Aug 0
Jul 0
Jul 0

กิจกรรมสัมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับชุมชนระดับท้องที่

กิจกรรมสัมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับชุมชนระดับท้องที่ ณ. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  

  Read more
Jul 0
Jul 0
Jul 0

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อ เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อ เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประกวดราซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุด    

  Read more
Jul 1
Jul 1

รายงานงบทดลอง สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

  Read more
Jul 0
Jul 0
Jul 0
Jul 0
Jul 0
Jul 0
Jul 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  Read more
Jul 1
Jul 1
Jul 0
29476
Jul 0
Jul 0

พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน”

          พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยงานมหกรรมฯเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560

  Read more
cover
Jul 0
Jul 0

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560

สพจ.ลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีท่าน มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม 

  Read more
Jul 0
Jun 0
Jun 0

สพจ.มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินงาน “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานผ่านสถาบันการเงินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ  ที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน หรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 02 224 5387 โทรสาร 02 224 5397                                                 E-mail : dede.energyfund@gmail.com Website : www.dedeenergyfund.com  

  Read more
Jun 3
Jun 0
Jun 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

  Read more
Jun 0
Jun 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค(กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน)

  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค(กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน) ภายในงานประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากวิทยากรสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา โดยมี นายธนกฤต อัมพุธ วิศวกรปฏิบัติการ และ นางสาว อัญชลี จิระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ให้ความรู้ดังกล่าว แก่นักศึกษาชั้น ปวช. ปวส. จำนวน 135 คน เพื่อสร้่างความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิต ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

  Read more
Jun 0
Jun 3
Jun 3

รายงานงบทดลอง สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  Read more
subsidy
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560

]สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เบอรโทรศัพท์ 053-553-425หรือทางเวบไซด์ http://www.dede.go.th

  Read more
l
Jun 0
Jun 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน สามารถขอรับสิทธิ์ตาม “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน” โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนได้ที่ http://www.lpg4u.net/

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สพจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนานจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 คน                    

  Read more
Jun 0
Jun 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมติดตามประเมินคุณภาพแผนพลังงานและสภาพการปฏิบัติงานแบบเจาะลึก (In-depth Review) ในจังหวัดนำร่อง

สพจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมติดตามประเมินคุณภาพแผนพลังงานและสภาพการปฏิบัติงานแบบเจาะลึก (In-depth Review) ในจังหวัดนำร่อง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

  Read more
Jun 0
Jun 0
Jun 0
Jun 0
Jun 0
Jun 0
Jun 0
IMG_7481
May 1
May 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอแม่จิม จังหวัดน่าน ,วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

  Read more
May 0
May 0
May 0
May 0
May 0

รายงานงบทดลอง สพจ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

  Read more
May 0
May 0

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

  Read more
May 0
May 0
May 0
May 0
May 0

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  Read more
May 0
May 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1”

—– นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมเป็นประธานประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร              วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร —– ในการนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับจังหวัดชุมพรและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือและสนุบสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนชัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนบ้านดวด โรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) โรงเรียนวัดมุจลินทารามและโรงเรียนวัดแหลมปอ      

  Read more
May 0
May 0
May 0
May 0
May 0

รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560

  Read more
May 1
Apr 1
Apr 6
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0
Apr 0

รายงานงบทดลองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

  Read more
Apr 0
Apr 1
17636977_1389285801134740_7610578300611661943_o
Apr 1
Apr 1

สพจ.ชุมพร “สัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ” วันที่ 4-5 เม.ย. 60

การสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2560 >>>> ด้วยกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Develoment Plan : PDP 2015) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้ากับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ >>>สนพ.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้ โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จำนวน 2 วัน 1 คืน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ท่าน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี  

  Read more
Apr 1
Apr 0
Apr 0

ทดสอบ รายงานงบทดลองจังหวัดเชียงใหม่

ทดสอบ รายงานงบทดลองประจำเดือนเดือน มีนาคม 2560

  Read more
Screen-Shot-2559-08-04-at-10.01.11-AM-1
Apr 0
Apr 0

สพจ.ระนอง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะที่ ๖

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ ๖ ) ในลักษณะสินเชื่อดอกเบื่อต่ำให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือการลงทุนสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานวงเงินโครงการ ระยะที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๔๘๙ ล้านบาท ระยะที่ ๖ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้ ไม่เกิน ๕ ปี และโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน ๗ ปี ช่องทางปล่อยเงินกู้ ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มีสิทธิกู้ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน บริษัทจัดการพลังงาน  ( ESCO ) วงเงินกู้ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อข้อเสนอโครงการ หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีเสนอมากกว่า ๑ ข้อ เสนอโครงการ พพ.สงวนลิขสิทธฺในการพิจารณาให้การสนับสนุน อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ( ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้ ) โครงการที่มีสิทธิการขอรับ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ การส่งเสริม การสนับสนุนต้องเป็นการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ […]

  Read more
17571803_677166695818939_125588454_o
Apr 0
Apr 0

สพจ.ระนอง โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ขั้นตอนประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ครั้งที่ ๒

  วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ขั้นตอนประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ครั้งที่ ๒  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง โดยนายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ร่วมเปิดการประชุมและสำรวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในบ้านแหลมนาวเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานต่อไป      

  Read more
Mar 0
Mar 0
Mar 0

สพจ.ราชบุรี ฝึกอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 60 สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี โดยนายปรีชาขวัญเมือง พลังงานจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติจากท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในการฝึกอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” โดยมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดยมีผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ ๑ และ พลังงานจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

  Read more
logo
Mar 0
Mar 0

สพจ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน มีดังนี้ 1.) มีสัญชาติไทย 2.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) 3.) ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 4.) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร/สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส./พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5.) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 คู่มือการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

  Read more
17358978_1865269543739412_3304163766454241019_o
Mar 1
Mar 1

สพจ.ชุมพร จัดกิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้น้อมนำเอาโครงการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ มาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของจังหวัดชุมพร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในงานได้รับความสนใจจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและกลุ่มชุมชนอนุรักษ์ด้านพลังงานเข้าร่วมออกบูธ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับชมวีดิทัศน์ “ในหลวงกับพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน” และการแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” จากนักแสดงโรงเรียนศรียาภัย และมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพลังงานดีเด่น จับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน และเดินเยี่ยมชมบูธ อาทิเช่น นิทรรศการพลังงานตามรอยพ่อ, โมเดลพลังงานทดแทน, วิทยาลัยเทคนิคชุมพร, ฟาร์มเห็ดห้วยบอน, สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร, สำนักงานพานิชจังหวัดชุมพร, บริษัท ปตท.สผ. จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน), บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จำกัด, สินค้าOTOP […]

  Read more
Mar 0
pr2png_Page1
Mar 0
Mar 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ผู้มีสิทธิกู้ : 1 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม 3 อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง ก่าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ 4 บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ปิดรับสมัคร : ตุลาคม 2560 ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 5 ปี และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้ : ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี (ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้) สถานที่รับสมัคร : ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, […]

  Read more
winlp-11
Dec 0
Dec 0

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

  Read more
s__16433154
Dec 0
Dec 0

สสช.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน”

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก           วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน เช่น สมาคมพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต สถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, นักวิชาการด้านพลังงานชุมชน จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนวัดเขาน้อย และผู้แทนพลังงานจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ           “โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมร้อยและพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานชุมชน ร่วมสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ร่วมพัฒนากิจกรรมและแนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในชุมชน” นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           “การสร้างแนวทางและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสรรค์งานที่ดีมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้จะมีการจัดเวทีเพื่อสร้างแนวทางกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนอีก ๔ […]

  Read more
s__7708741
Dec 3
Dec 3

ศทส.(เอกสาร)สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ กระทรวงพลังงาน Day1 – อ.ถนอมสิน ชาครีย์เวส Day2 – ดร.มารุต มณีสถิต – อ.โดม เจริญยศ กำลังรอการอัพโหลด…

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 255๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.3๐ น. ณ ห้องทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

  Read more
cover
Nov 1
Nov 1

สพจ.ลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำพนักงานจังหวัดลำพูน นำด้วยนายพายัพ ยศเมา และจนท.เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยน้ำดิบ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในกิจกรรมฯ

  Read more
1
Nov 1
Nov 1

สพจ.ชุมพร ร่วมงาน”ร่วมพลังแห่งความภักดี” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

              ตามที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทที่เสด็จพระราชดำเนิน ตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชย์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงถึงความร่วมมือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”  (ทำดีด้วยกาย)                    สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมดังนี้   – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายณรงค์ พลละเเอียด) ร่วมร้องเพลิงชาติ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์     […]

  Read more
14976033_1018730284921844_53563869_o
Nov 0
Nov 0

สพจ.ระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา                              เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อทำการสำรวจพื้นที่,พิจารณาออกแบบและประมาณการ การติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทนในบริเวณเกาะกำตก และช่วยกันเก็บเศษไม้ เศษขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดเกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จึงมีความต้องการที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลส์ ผลิตไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเกาะกำตก ประมาณ 10 ท่านได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาหาร แสงสว่าง วิทยุสื่อสาร สูบน้ำฯลฯ ต่อไป สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ →  https://www.facebook.com/energy.ranong

  Read more
004
Nov 0
Nov 0

สพจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59  เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 4 (ผตร.ยงยุทธ  จันทรโรทัย) และเขตตรวจราชการที่ 5 (ผตร.สุชาลี  สุมามาลย์) ได้บูรณาการเชิญพลังงานจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัด (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) มาประชุมเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงพลังงาน และผู้เกี่ยวข้องในด้านการเงิน บั ญชี พัสดุ และอื่นๆ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี

  Read more
1111
Nov 0
Nov 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย อส.พน. จังหวัดตาก

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย อส.พน. จังหวัดตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) ปี 2559 ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีเครือข่าย อส.พน. ของจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ 140 คน

  Read more
save-water1-copy
Oct 0
Oct 0

สพจ.ชุมพร “รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่าง…ประหยัด”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ภายในอาคารสำนักงาน

  Read more
king
Oct 1
Oct 1

สพจ.ชุมพร *กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*

                        ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานงานจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้                     •  พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ […]

  Read more
s__7209605
Oct 1
Oct 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสำนำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์ พลังงานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน

  Read more
img_3024
Oct 1
Oct 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน         

  Read more
14504273701450427398l
Oct 2
Oct 2

สพจ.ระนองขอประชาสัมพันธ์ “ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ” โดยโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

          ปัจจุบัน พพ. มีการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 มีระยะปล่อยสินเชื่อ 3 ปี (2558-2560) และระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (2558-2565 ) ซึ่งได้รับงบประมาณกองทุนฯในปี2558 จำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 1,489 ล้านบาท และงบบริหารโครงการในปี 58 จำนวน 11 ล้านบาท และขอผูกพันงบประมาณกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการต่อเนื่องระหว่างปี 2559-2565 จำนวน 37 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ – โครงการที่สนับสนุน : โครงการอนุรักษ์พลังงาน – อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี – ระยะเวลาชาระคืน : ไม่เกิน 5 ปี – […]

  Read more
wall4
Oct 2
Oct 2

สพจ.ลำพูน พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)

เมื่อวันที่11 ตุุลาคม 2559 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาติก่อสร้างสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.ยามานาชิอิเลคทรอนิก และตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาติสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.แพนดอร่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

  Read more
12096191_10207584592561372_7232092732811517874_n
Oct 1
Oct 1

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุมชนใช้ได้จริง

     โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบโดย คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช อส.พน. ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ใช้แปรรูปสินค้าเช่น กะปิผง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาเค็มหมักดินอบแห้งไร้แดด ขนาดโรงอบ 5×10 เมตร พลังงงานจังหวัดสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 30,000 บาท ชุมชนสมทบเงินสด 30,000และค่าแรง รวมราคาก่อสร้าง 60,000 บาท ครับ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยพลังงานทดแทนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนใจติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานได้ที่ 08 1788 7096, 08 579 6237 ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0520150850&srcday=2008%2F08%2F01&search=no http://www.google.co.th/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F0d8d38f45ae01e52cfd763ac3d94eb5ee9e0989559acf0f981d63565c2bdb287&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.artscultural.psu.ac.th%2Findex.php%2Fdownlode-art%2Fresearch-art%3Fdownload%3D7%3Apaste&h=473&w=391&tbnid=Uh7gWvQ4jQ3KcM%3A&docid=T1LiwNO3LJ5TuM&ei=l38TVuXrAoORuATg-L_4BQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCKWT-qywrcgCFYMIjgodYPwPXw  

  Read more
%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99_1757
Oct 1
Oct 1

สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน อาทิ เช่น ส่งเสริมการใช้เตาอั่งโล่ประสิทธิภาพสูงแทนเตาแบบเดิม ส่งเสริมปรับเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เป็นต้น เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2559

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Oct 1
Oct 1

สพจ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะการดำเนินงานโครงการฯ ส่งให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น บริเวณศูนย์ราชการโยธาธิการฯ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ไปให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ผลการพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับการสนันสนุน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับหนังสืออนุมัติโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย โทร 0-5375-1109 หรือ  0-5375-1110 ต่อ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ประกาศรับสมัครโครงการSWPภัยแล้ง 1 02 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 03 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 04 ภาคผนวก ก 05 ผนวก ข แบบChecklist ประกาศ120959 06 ผนวก ข1หน้าปก และสารบัญ Checklist 07 ผนวก ข2รวมเอกสารแนบ […]

  Read more
solar-water-pump
Sep 3
Sep 3

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน โทร.0-5355-3425 โทรสาร. 0-5355-3358 Lamphun@energy.go.th    ดาวน์โหลดเอกสาร02 03

  Read more
36-1
Sep 1
Sep 1

โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”

จากซ้ายไปขวา นายถิรวัจ จิตต์ภักดี Plant Manager Wisetek Thailand นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการแบตเตอรี่ยิชืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชนด้วยการเปิดหลอดไฟพลังงานแบตเตอรี่จากโครงการฯ        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สสช.สป.พน.) ร่วมกับ #เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน จ.เพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ อบต. Energy Awards ชุมชนต้นแบบพลังงานยังยืน จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘      ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค […]

  Read more
16-1
Sep 1
Sep 1

เทคโนโลยีพลังงานชุมชนจาก จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.ชัยภูมิ วิสากิจลดใช้พลังงาน ด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์

     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ นักวางแผนพลังงานชุมชน อาสาสมัครพลังงาน ช่างชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่ม ผลิตข้าวกล้องงอก (ข้าวฮาง) และ อบต.โพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสากิจลดใช้พลังงาน กลุ่มผลิตข้าวฮางงอก ด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑล 2 กระทะ โดยได้เชิญ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน หัวหน้ายุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้คิดค้นออกแบบเตามณฑล 2 กระทะ ร่วมกับคุณประกอบ ชูไชยยัง อาสาสมัครพลังงานชุมชน ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการคำนวนออกแบบ หลักการทำงาน การก่อสร้าง การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเตาตัวนี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 40% โดยวางเป้าหมายการลดใช้ไม้ฟืนในกระบวนการนึ่งข้าวของกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า 25% จุดเด่นของเตานี้คือ สามารถออกแบบก่อสร้างตามลักษณะภาชนะเดิมที่ชุมชนใช้ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม จะเป็นกระทะขนาดใหญ่ ถังขนาด 200 ลิตร หรืออ่างสแตนเลสสำหรับการต้มหน่อไม้ […]

  Read more
14550691_1121209361301484_241899254_o
Sep 1
Sep 1

สพจ.ระนอง พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขานางหงษ์ และโรงเรียนบ้านหินช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง                                        

  Read more
8
Sep 1
Sep 1

สพจ.ตาก จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง

วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฉลาด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก                                                        

  Read more
phuket_20-09-59_no18
Sep 4
Sep 4

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์ มีกิจกรรมฐานพลังงาน 3 ฐาน 1.ฐานการประหยัดพลังงานงาน 2.ฐานการใช้พลังงานชีวมวล 3.ฐานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
11530
Sep 1
Sep 1

สพจ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถาม 53 หมู่3 ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-480850 โทรสาร 054-480849 E-mail phayao@energy.maiil.go.th เอกสาร Download  solar-energy    

  Read more
phuket_20-09-59_no09
Sep 3
Sep 3

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน” มีการบรรยายในหัวข้อการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมให้ความรู้นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการทำอาหารโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงาน ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
2015719_77428
Sep 1
Sep 1

สพจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง       สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่    เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่     รายการเอกสารแนบข้อเสนอโครงการ    

  Read more
14232665_1392653910750925_3292630138491863877_n
Sep 1
1
Sep 1
Sep 1

สพจ.ตาก ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดตาก (พ.ศ.2560 – 2563)

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดตาก           (พ.ศ.2560 – 2563) ภายใต้ โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ณ โรงแรมราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล อำเภอเมืองตาก       จังหวัดตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้                                                […]

  Read more
phuket_17-09-59_no12
Sep 4
Sep 4

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลสัญจรพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “เทศบาลสัญจรพบประชาชน” มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
solar-pumph
Sep 1
Sep 0
Sep 0

สพจ.เพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ให้ผู้ประกอบการและประชาชน

  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วถึงกัน

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Sep 0
Sep 2
Sep 2

สพจ.บึงกาฬ-จัดอบรมกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ อปท.ในพื้นที่

วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 59 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้ทีมวิทยากรจาก กรมธุรกิจพลังงาน นำทีมโดยนายปรีชา วิจิตร วศ.ชำนาญการพิเศษ นายศุภวัฒก์ ฉิมทับ วศ.ชำนาญการ นายภานุวัฒน์ แสนศรี วศ.       ปฏิบัติการ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันและนายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์ วศ.ชำนาญการพิเศษ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงแรม บีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

  Read more
hd
Sep 0
Sep 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร”

             สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านพลังานจังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่8 กันยายน 2559  เวลา 13.30-16.00 น.   ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร                    

  Read more
phuket_10-09-59_no00
Sep 6
Sep 6

สพจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 105 คน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมฐานให้ความรู้ด้านพลังงาน ได้แก่ ฐานพลังงานแสงอาทิตย์, ฐานการประหยัดพลังงาน และ ฐานชีวมวล ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม   Δ

  Read more
phuket_08-09-59_no04
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน, นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการใช้พลังงานทางเลือกในการประกอบอาหาร โดยการใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่สาธิตการนึ่งซาลาเปาและการใช้เตาย่างไร้ควันในการย่างไก่แจกผู้เข้าร่วม ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม Δ

  Read more
1
Sep 0
Sep 0

สพจ.ตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ร่วมกับจังหวัดตาก

วันที่ 2 – 4  กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ร่วมกับจังหวัดตาก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน                                                       

  Read more
yudsad-8
Sep 1
Sep 1

สพจ.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผน PDP 2015   ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน      

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Sep 0
Sep 0

สพจ.เชียงราย โครงการสัมมนา เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควมคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตจังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลริมกก อฎเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 กันยายน 2559

  Read more
phuket_30-08-59_no17
Sep 8
Sep 8

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ต.กะทู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้เรียบ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม   Δ

  Read more
phuket_26-08-59_no24
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองถลาง

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม              Δ

  Read more
phuket_19-08-59_no22
Sep 7
Sep 7

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “โครงการพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่นฯ”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต, บุคลากรทางการศึกษาและ อส.พน. ตำบลราไวย์ รวม 320 คน มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน โดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ และ กิจกรรมฐานพลังงาน 5 ฐาน มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และ อส.พน. ในพื้นที่ ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม                              Δ

  Read more
image80
Sep 1
Sep 1

กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อน 5 แผนงานพลังงานชุมชน ประจำปี 2560 สอดคล้องตามแนวทางของรัฐบาล ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจพอเพียง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 2549-2560 ที่นโยบายเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สร้างต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนในพื้นที่ ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา ได้เข้าถึงความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้เติบโตเข้มแข็งไปพร้อมกัน โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในการจัดการพลังงาน ได้แก่ หลักความ พอประมาณ หลักความมีเหตุมีผล หลักการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม กับการจัดการ และอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ดังนี้ หลักความพอประมาณ คือ พิจารณาการใช้พลังงานบนพื้นฐานความประหยัด สมดุล ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างรู้ค่า เลือกซื้อเลือกใช้เท่าตามกำลังทรัพยากรที่มี หลักความมีเหตุมีผล คือสามาถตัดสินใจเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพิจารณาเลือกใช้พลังงานในชุมชนและประเทศก่อนเลือกใช้พลังงานที่ต้องนำเข้า หลักการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน คือมีแผนการจัดการและพัฒนาพลังงานทดแทนจากฐานทรัพยากร หรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชน ผลิตพลังงานบนฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างความมั่นคงจากหลากหลายของแหล่งพลังงาน ความรู้และคุณธรรม คือการนำความรู้สากลมาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาความสามารถของผู้นำการพัฒนา จิตอาสา เพื่อนำความสามารถไปช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น […]

  Read more
hd
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ” วันที่ 30 สิงหาคม 2559

          ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2559 (โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน)เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชนเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการศึกษากับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจำท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ รวมถึงการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต                 กิจกรรมโครงการฯ จัดทำแผนพลังงานชุมชนครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการต่อยอดกิจกรรมด้านพลังงานในชุมชน” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร                            

  Read more
image79
Aug 1
Aug 1

Thai village uses poop to power homes

PA DENG – Nestled in a deep pocket of forest that lies off Thailand’s electrical grid, villagers in Pa Deng have become early adopters and evangelists for an unusual alternative energy source: poop. After successfully lighting up their homes with solar panels and stoves fuelled by cow dung, the villagers are now clean energy crusaders […]

  Read more
14080035_10210047764459130_4825926647568293601_n
Aug 0
Aug 0

พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัทไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสนใจทำโครงการ CSR เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง           สำนักประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน จึงนำมาสู่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” โดยมีหนังสือที่พน […]

  Read more
IMG_0072
Aug 1
Aug 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์การประหยัดพลังงาน รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายมาตรการ ภารกิจและพัฒนาเครือข่ายข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสื่อสารพลังงาน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลปางหมู จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม นำทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์การประหยัดพลังงาน รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายมาตรการ ภารกิจและพัฒนาเครือข่ายข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสื่อสารพลังงาน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง […]

  Read more
P1080339
Aug 1
Aug 1

สพจ.แม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานประกอบการก๊าซที่มีแรงดันในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวประเทศพม่า

สำนักงานพลังานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพลังงานจังหวัด ท่านสรรักษ์ จารุจุณาวงส์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสถานประกอบการก๊าซที่มีแรงดันในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 แห่งคือ สถานีบรรจุก๊าซ บริษัท ต.แก๊ส จำกัดและสถานีบริการก๊าซ บริษัท พีที ปิโตรเลียม จำกัด เนื่องจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในวันที่ 24 สิงหาคม2559 เวลาประมาณ 17 นาฬิกาขนาด 6.8 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศพม่าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันตกประมาณ 400 กิโลเมตร จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสถานประกอบการไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายใด ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

  Read more
9993
Aug 0
Aug 0

สพจ.มุกดาหาร-ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่นครพนม วันนี้ (23 ส.ค.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจการเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงพลังงาน นายสุชาลี สุมามาลย์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด โดยมี นายชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดนครพนม, นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ พลังงานจังหวัดสกลนคร และ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ และรับการตรวจราชการ เสนอผลงาน ผลสำเร็จ การบรรลุผลตัวชี้วัด และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

  Read more
6388
Aug 0
Aug 0

สพจ.มุกดาหาร – นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ให้แก่ผู้นำชุมชนะดับท้องถิ่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม อสพน)..โดยมี นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ วิศวกรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ .กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ

  Read more
14102685_1839366396282789_9037596744101017040_n
Aug 0
Aug 0

กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2

          กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2 (รายละเอียดระยะที่ 1 คลิ๊ก) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก หมู่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เวลา กิจกรรม 10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน 10.15 – 11.15 น. นิทรรศการพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง 11.15 – 11.20 น. ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ 11.20 – 11.40 น. กล่าวเปิดงาน ประธานร่วมจากภาครัฐ และเอกชน 11.40 – 12.00 […]

  Read more
1543
Aug 1
Aug 1

สพจ.เชียงราย กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน “มีพลังงานมีความสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย        

  Read more
head
Aug 2
Aug 2

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ”

             ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2559 (โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชน มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงาน ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชนเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการศึกษา กับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจำท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ รวมถึงการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต                  โดยกิจกรรมโครงการฯ จัดทำแผนพลังงานชุมชนครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “อบรมนักวิจัยพลังงานครั้งที่ 3” ณ ทองรักษ์ฟาร์ม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

  Read more
3
Aug 2
Aug 2

สพจ.หนองบัวลำภู

สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน จำนวน ๘ แห่ง ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี) ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานหรือปรับปรุงภายในอาคาร ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น วงเงินกู้โครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๙๗ หรือ E-mail: dede.energyfund@gmail.com http://dedeenergyfund.com/

  Read more
1
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองกระบี่

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านป้ายไวนิล ผู้เข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เล่นเกมส์และถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัล

  Read more
1
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกระบี่ (จังหวัดเคลื่อนที่)

สพจ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกระบี่ (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน สิงหาคม ณ อำเภอเกาะลันตา โดยมีท่านศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีการจัดประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านป้ายไวนิล สาธิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เช่น เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาฟืนนาชุมเห็ดตรัง เตาเศรษฐกิจ  พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ผู้เข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เล่นเกมส์และถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัล

  Read more
777
Aug 0
Aug 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.เลย ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย  ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน   และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ร่วมมือกับสถาบันการเงิน  จำนวน 8 แห่ง  ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  50 ล้านบาทต่อโครงการ ให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทุในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง หรือจะใช้ไปในการควบคุม จัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dedeenergyfund.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 5387  โทรสาร 0 2224 5397

  Read more
image69
Aug 0
Aug 0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน

           ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 ระหว่างวันที่ 20 – 31 ส.ค. 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน ทั้งนี้ ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ กระทรวงพลังงานได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามรายงานการใช้ไฟฟ้ารายวันได้ที่ www.eppo.go.th และ EPPO Thailand facebook fanpage

  Read more
230542
Aug 0
Aug 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน โครงการส้รางความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  Read more
image64
Aug 0
Aug 0

นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ 2016

          “โครงการวางแผนพลังงานชุมชน” ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยในปีแรกได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลเดนมาร์ก และต่อมาปีพ.ศ. 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) เพื่อดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยถือเป็นกลยุทธ์สําคัญของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทของการมีส่วนร่วม การร่วมคิดและการปฏิบัติในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ โดยโครงการนี้มีความคาดหวังว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นฐานคิดที่สำคัญในการต่อยอดขยายผลสู่การยอมรับและสนับสนุน การดําเนินนโยบายมหภาคของกระทรวงพลังงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ได้หลายมิติ โดยสรุปได้ดังนี้ มิติของการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทเฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ มิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติของการบูรณาการแนวระนาบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานอื่น หรือแผนด้านต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี มิติของการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหลักของชาติและแผนพลังงานของประเทศ มิติของการส่งผ่านและยอมรับนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่           จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 มิติดังกล่าว เป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งผลให้การพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพลังงานของประเทศอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคผ่านโครงการวางแผนพลังงานชุมชนนั้นอาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การดําเนินงานในลักษณะของกิจกรรมในโครงการวางแผนพลังงานชุมชน (กระบวนการ 10 ขั้นตอน) การขยายผลของแผนพลังงานชุมชนสู่การดําเนินโครงการด้านพลังงานอื่นๆ การต่อยอดจากชุมชนที่เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน การต่อยอดจากฐานความคิดของบุคลากรที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน สู่การพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคในรูปแบบอื่นหรือชุมชนอื่น ไม่ว่าจะเป็น อส.พน. (อาสาสมัครพลังงาน) หรือ วิทยากรตัวคูณ การยอมรับของประชาชน/ชุมชน […]

  Read more
image62
Aug 0
Aug 0

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน 2558

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน งานประชาสัมพันธ์ และโครงการพิเศษประจำปี 2558

  Read more
image63
Aug 0
Aug 0

“พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานระดับชุมชน

ร่วมสร้างความเข้าใจ “พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานระดับชุมชน โดย นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานทางเลือก ชุมชนท้องถิ่นจัดการได้ โดย นายตามเฉลิม จันทนาคร ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 5 กรณี “พลังงานชุมชน” วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

  Read more
73eef5fd68bab59080bfce8a62da574f
Aug 2
Aug 2

สพจ.ระนอง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

◊ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙                              นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิชาวไทยทุกหมู่เหล่า         

  Read more
image57
Aug 0
Aug 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

          โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อ­ยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกี­ยรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก­ได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเท­คนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกี­ยรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโค­รงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://less.tgo.or.th/  

  Read more
Aug 2
Aug 2

สพจ.บึงกาฬ-ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน จำนวน ๘ แห่ง ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี) ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานหรือปรับปรุงภายในอาคาร ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น วงเงินกู้โครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐๒ ๒๒๔ ๕๓๙๗ หรือ E-mail: dede.energyfund@gmail.com http://dedeenergyfund.com/

  Read more
mother copy
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร ♦ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา12 สิงหามหาราชินี♦

                        นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณหน้าตลาดสดชุมพร และบริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า                 

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.มุกดาหาร นำโดย ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร นำโดย ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  Read more
43307
Aug 2
Aug 2

สพจ.กระบี่ จัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”

สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อนิทรรศการท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ส่วนที่เหลือ) ในงานถนนวัฒนธรรมกระบี่ ณ บริเวณถนนกำแพงประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่

  Read more
13962510_10209902219620600_8734109895213347581_n
Aug 0
Aug 0

รายการปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์การเรียนรู้หนองแซงที่พึ่งของคนชัยนาท

          สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์ โดยมีจ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน          โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 25 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ วางเป้าหมายชุมชนสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางการเกษตร 400 บาทต่อไร่ ทดแทนน้ำมัน 2,000 ลิตรต่อรอบการทำนา คิดเป็นเงินกว่า 48,000 บาทต่อรอบการทำนา และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 5.178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าแรงงานในการก่อสรา้ง ติดตั้ง สมทบพื้นที่สถานที่ในการติดตั้งระบบ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเก็บค่าบำรุงรักษาระบบ […]

  Read more
IMG_1290
Aug 1
Aug 1

สพจ.ระนอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “พื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘” ขั้นตอนส่งเสริมกิจกรรมสร้างฐานอาชีพกับแผนพลังงาน ⇒เตาปีบชีวมวล⇐

สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างฐานอาชีพกับแผนพลังงาน ด้วยเตาปีบชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙            ให้กับ⇒ พื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘ ตำบลหงาว ⇐ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง   https://www.facebook.com/energy.ranong

  Read more
11831793_10207163263388406_7271656454442634443_n
Aug 0
Aug 0

อาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

            สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานการอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมาธิการพลังงาน และคณะกรรมาธิการการศึกษา มาร่วมหารือในการปรับเนื้อหาวิชาพลังงาน ให้มีการดำเนินการทั้งระบบทุกกลุ่มการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของประเทศในภาพรวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมรวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มการศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาพลังงานเป็นไปตามแนวทางข้างต้น คณะทำงานจึงได้มีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโดยมีศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นเป้าหมายหนึ่งในสิบแห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนพึ่งตนเองที่หลากหลาย เช่น การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน การใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อจัดทำทิศทางและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงาน ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และแนวทางพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชนโดยจะนำแนวทางดังกล่าว ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงานในการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้เป็นแผนดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน […]

  Read more
kvb
Aug 3
Aug 3

สพจ.กระบี่ “บันทึกเทปรายการ รักษ์กระบี่”

นายจักรพันธ์ ชูแก้ว พลังงานจังหวัด บันทึกเทปรายการ รักษ์กระบี่ ออกอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

  Read more
ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร   รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)
Aug 1
Aug 1

สพจ.มุกดาหาร ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร และรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  เพื่อรับ นโยบายการปฏิบัติงาน และรายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559) ะรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

  Read more
11855715_10207175593576653_9144663022878347577_n
Aug 0
Aug 0

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน รู้สถานการณ์ พลังงาน รู้ผลกระทบจากการใช้พลังงาน รู้พฤติกรรมการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รู้ข้อมูลรูรั่วค่าใช้จ่ายพลังงาน รู้วัตถุดิบ ศักยภาพพลังงานทดแทน รู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

  Read more
Aug 1
Aug 1

สพจ.ชุมพร “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน”

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี) รอบ Monitoring and Evalution                 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รอบ Monitoring and Evaluation ในวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร พลังงานจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ/แผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยรายงานในประเด็นต่างๆดังนี้ ๑. ความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการฯ ๒. รายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ๓. ข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ๔. ปัญหา/อุปสรรค         มีคณะผู้เดินทางและติดตามดังนี้ ๑.นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ๒.นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ๓. นางลัดดาวัลย์ ไชยวานิชย์ผล ผอ.กลุ่มครวจราชการ ๔. นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติปพรพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  Read more
11846635_10207169167095995_8541845684399315588_n
Aug 0
Aug 0

การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy)

          การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ให้ประชาชนชาวไทยมีความเข้าใจในธรรมชาติและบทบาทของพลังงานในชีวิตประจำวัน เชิงบูรณาการตั้งแต่การจัดหา การผลิต การใช้งาน และ ผลกระทบ การตัดสินใจด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นบุคคลที่มีความตระหนักรู้ด้านพลังงาน 7 ประการดังนี้ พลังงานเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ทางวิทยาศาสตร์ (Physical Science) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลกเป็นผลมาจากการไหลเวียนพลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์และภายในโลก (Earth Science) ห่วงโซ่อาหาร คือกระบวนการเปลี่ยนรู้และจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Life Science) การใช้พลังงานของมนุษย์ต้องจัดหาและผลิตจากแหล่งต่างๆ (Engineering Technology and Practice) การตัดสินใจด้านพลังงานขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และปัจจัยทางสังคม (Decision) ปริมาณการใช้พลังงานของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สภาพสังคมและนวัตกรรมของเทคโนโลยี (Behavior) คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านพลังงาน (Quality of Life) ที่มา : โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

  Read more
image40
Aug 0
Aug 0

การเผาเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ควบคู่กับการใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่

             การเผาเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ควบคู่กับการใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผู้ใช้จะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานเมื่อเทียบกับเตาอั่งโล่ปกติได้กว่า 30% หรือปีละกว่า 10,95 บาท *คิดที่ถ่านกิโลละ 5 บาท แต่ถ้าหากเผาถ่านใช้เองจากหัวไร่ปลายนานอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายซื้อถ่านแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายน้ำส้มควันไม้ราคาปัจจุบันลิตรละกว่า 50 บาท หรือหากมีฝีมือสามารถปั้นเตาซุปเปอร์อั่งโล่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกต่างหาก *การปล่อย CO2 จากการใช้ ฟืน แกลบ ถ่าน = O เพราะมีการ ดูดซับในวงจรการเติบโตของต้นไม้ แต่ต้องมีการปลูกไม้โตเร็วทดแทนด้วย โดยการเผาถ่านเตา 200 ลิตรจะประหยัดไม้ฟืน 30 กก.ต่อครั้ง เมื่อเทียบกับเตาหลุมผีที่ได้ถ่านปริมาณเท่ากัน ลดการใช้ไม้ใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกักเก็บ CO2 ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น […]

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
Aug 0
image38
Aug 0
Aug 0

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12

          ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 เทคนิคการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในโครงการ และแนวทางการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้ วันและสถานที่ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก: วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ภาคเหนือ: วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ภาคใต้: วันที่ 8 สิงหาคม […]

  Read more
image36
Aug 0
Aug 0

ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

  ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ชุมชนป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

  Read more
image37
Aug 0
Aug 0

สรุปผลการดำเนินโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ ระยะที่ 1/2558

          ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ฯ รอบ 6 เดือน Project “Reuse Batteries for return light to backcountry Community” แนวคิดโครงการ CSR “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณโกศล 08 5271 9262, น้องเปิ้ลเหรัญญิก 08 5290 7766

  Read more
13895529_10204946511141337_1613403892944715689_n
Aug 2
image33
Aug 0
Aug 0

เทคโนโลยีคนจน: รวมพลังคิดค้นโซล่าร์โฮมแด่ผู้ยากไร้

  [English below] เทคโนโลยีคนจน: รวมพลังคิดค้นโซล่าร์โฮมแด่ผู้ยากไร้           จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ล้าหลังที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่เดือนละ 8,821 บาท/ครัวเรือน ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพฯ 5.6 เท่า และเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศ เพราะมีจำนวนคนยากจนถึง 65% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด (รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน 2558, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงพลังงานทางเลือกในหมู่ผู้ยากไร้จึงเป็นเรื่องแสนเข็ญ เพราะเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพและปลอดภัย ยังมีราคาแพงมาก           ด้วยเจตนาที่จะให้คนกลุ่มนี้ ที่เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงการใช้พลังงานทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ยูเอ็นดีพี จึงจัดเวทีรวมพลังนายช่าง เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีระบบโซล่าร์โฮม หรือระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในครัวเรือน ที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ปลอดภัย และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนพื้นที่สูง           ผู้ร่วมสัมมนาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, […]

  Read more
13892291_10207063396730759_3834906709032364692_n
Aug 2
Aug 2

สพจ.ชุมพร ☻โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ☻

กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit                     สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานในกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”  ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit               ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางมั่น หมู่ที่ ๑๕-๑๖ ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      

  Read more
header2 copy
Jul 4
Jul 4

สพจ.ชุมพร “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559”

                     ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ปวงชนชาวจังหวัดชุมพรได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีอย่างพร้อม เพรียงกัน                       สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธี ดังนี้                      1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล […]

  Read more
image22
Jul 0
Jul 0

Energy Update ตอน เชื้อเพลิงอัดแท่ง ลดปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่

            รายการ Energy Update ตอน เชื้อเพลิงอัดแท่ง ลดปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ete Cmu)    

  Read more
EUI59 (1)
Jul 3
Jul 3

สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559 และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015)

สพจ.กระบี่ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559  และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015)  ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9  ณ ห้องประชุม โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ได้เชิญส่วนราชการ จำนวน 91 หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ จำนวน 62 แห่ง เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว    

  Read more
IMG_5196
Jul 4
Jul 4

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ต.ศรีมหาโพธิ

24-07-2015 อส.พน.ตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯจังหวัดระยอง จำนวน 150 ท่าน https://www.facebook.com/prachinburienergy

  Read more
S__868371
Jul 3
Jul 3

อบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ครัวเรือน

22-07-2015 สพจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.ปราจีนบุรี จัดฝึกอบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/prachinburienergy

  Read more
DSC04121
Jul 2
Jul 2

สนง.พลังงานจังหวัดลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบเตาชีวมวลแบบไหลลง (Gasificatio)

วันที่ 24 – 25 ก.ค.59 9.00 น.นายชัยพฤกติ์ เชียรธารรักษ์นายอำเภองาวได้เป็นประธาน การจัดอบรมการใช้ระบบเตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ซังข้าวโพด ผลิตเป็น แก๊สชีวมวล (Biomas) ทดแทนแก๊สหุงต้ม lpg ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกในการดำรงชีวิตตามวิถีลำปาง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ในพื้นที่อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง https://www.facebook.com/lampang.energy/

  Read more
image11
Jul 0
Jul 0

รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย

            รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย ด้วยฝีมือคนไทย ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ชุติมา หุตายน พิธีกรภาคสนาม” ไปพิสูจน์ประสิทธิภาพรถยนต์คันนี้มาให้เห็นกันอย่างละเอียด ติดตามชมได้ใน รู้ค่าพลังงาน พฤหัสบดีที่ 28 กค. นี้ เที่ยงคืนสิบห้า ช่อง 3HD หรือช่อง 33 ขอบคุณข้อมูลจาก: Facebook รู้ค่าพลังงาน  

  Read more
13716261_10209741636606125_7071701142578646418_n
Jul 0
Jul 0

“น้ำมัน ปันน้ำใจ” ขยายผลจุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ไบโอดีเซล” พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม

            “น้ำมัน ปันน้ำใจ” ขยายผลจุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล สร้างงาน สร้างอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 27 ชุมชน 5 โรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ไบโอดีเซล” พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม โรงแรมเบตงเมอร์ลิน จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับ วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก                   

  Read more
image4
Jul 0
Jul 0

เรียนรู้พลังงานชุมชนที่ ต.คลองน้ำไหล

          พลังงานชุมชน อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแเพงเพชร ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน รางวัล อบต. Energy Awards และ Thailand Energy Awards ปัจจุบันพัฒนา “หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน” โดยมีวิทยากรจาก อบต.คลองน้ำไหล อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สสช.กระทรวงพลังงาน และ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ความเป็นมาโครงการ : “หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน” ในโครงการพลังงานพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งระบบ เพื่อให้เกิดดารพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานชุมชน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 5 ชุดวิชา คือ พลังงานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภาพรวมและสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การจัดการพลังงานระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความเชื่อมโยงเรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและพลังงานชุมชนอันจะนำไปสู่การจัดการอย่างเหมาะสม การจัดการพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม วิถีพอเพียงกับการจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนะน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดการพลังงานชุมชนอยา่างเป็นองค์รวม โครงงานปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการพลังงานชุมชนผนวกเข้ากับแนวคิดวิถีพอเพียงผ่านการจัดทำโครงงานแผนการจัดการพลังงานชุมชน   […]

  Read more
คลินิกพลังงาน
Jul 0
Jul 0
ติดตาม_9630
Jul 0
Jul 0

สพจ.มุกดาหาร จัดอบรม EUI 59

อบรมมาตรการ การลดใช้พลังงานในภาคราชการ 59

  Read more
header
Jul 4
Jul 4

สพจ.ชุมพร ” โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 “

กิจกรรมการจัดงานประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ  “ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 ” วันที่    6 กรกฏาคม พ.ศ. 2559    ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา   อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร วันที่   7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร วันที่   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ โรงแรมมรกต   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร                   […]

  Read more