กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
May 0
May 0
May 0

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(3)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน โครงการEnergy Mobile Unit 2561 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ    

  Read more
May 0
May 0

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2560 (ปีที่ผ่านมา) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผน ปี2560 ของสำนักงานฯ (รอบ 12 เดือน) การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2560 (รอบ 12 เดือน)

  Read more
May 0
May 0

การดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(1)]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 มีแผนงานทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน (กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน)   2. แผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์   3. แผนการปฏิบัติงานชุมชน   4. แผนการปฏิบัติงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 2561   5. แผนการปฏิบัติงานโครงการ Energy Mobile Unit 2561   6. แผนการปฏิบัติงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 2561

  Read more
May 0
May 0

การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB1(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 ติดต่อ โทรศัพท์,โทรสาร  0-5657-1351 , 0-5657-1352 โครงสร้างคณะผู้บริหาร ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี   แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 มีแผนงานทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน (กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน)   2. แผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์   3. แผนการปฏิบัติงานชุมชน   4. แผนการปฏิบัติงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 2561   5. แผนการปฏิบัติงานโครงการ Energy Mobile Unit 2561   6. แผนการปฏิบัติงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 2561     การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2561 (รอบ 6 เดือน)     […]

  Read more
May 0
May 0

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือสำหรับประชาชน) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB 12 (1)]

EB 12 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน *** สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี *** ได้รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ ให้จังหวัดอุทัยธานี ทราบเป็นระยะๆ ในงบประมาณประจำปี 2561

  Read more
May 0
May 0

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริหารคู่มือสำหรับประชาชนฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB12(2)]

  ***** บัญชีรายชื่อคู่มือสำหรับประชาชน ฯ จำนวน 73 คู่มือ  ***** คู่มือสำหรับประชาชน

  Read more
May 0
May 0

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB10(2)]

*****  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ***** ***** แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน *****

  Read more
May 0
May 0

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัอุทัยธานี [EB10(1)]

******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ****** เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ.2561 *******  หลักการของผลประโยชน์ทับซ้อน    *******  

  Read more
May 0